Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 22 - any 2013 - Llei de protecció de dades: consentiment de la persona afectada

En el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU vos presentàrem el DRET D’INFORMACIÓ EN LA RECOLLIDA DE DADES, que reconeix per a tota persona la possibilitat de saber per què, per a què i com es tractaran les seves dades personals, i de decidir sobre l’ús que els donaran.

 

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades, establerts per la Llei orgànica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam el consentiment de la persona afectada en la recollida de dades i responem les qüestions següents.

 

En què consisteix el consentiment de la persona afectada? 

És la manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada per mitjà de la qual la persona afectada consent que es tractin les seves dades personals. 

 

Quin és el contingut d’aquest principi? 

Aquest principi estableix que és necessari el con-sentiment inequívoc de la persona afectada per dur a terme un tractament de dades de caràcter per-sonal, llevat que la llei disposi una altra cosa.

 

Quines són les excepcions que estableix la Llei orgànica 15/1999 per al tractament de dades sense el consentiment de la persona afectada? 

La Llei estableix que no és necessari el consenti-ment de la persona afectada en aquests casos:

 

  1. Quan les dades de caràcter personal es recullin perquè les administracions públiques exerceixin les seves funcions pròpies en l’àmbit de les seves competències.
  2. Si es refereixen a les parts d’un contracte o un precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i les dades són necessàries per mantenir-lo o complir-lo.
  3. Quan el tractament de les dades tengui la finalitat de protegir un interès vital de la persona interessada i sigui necessari per a la prevenció o per al diagnòstic mèdics, la prestació d’assis¬tència sanitària o tractaments mèdics o la gestió de serveis sanitaris, sempre que del tractament de les dades se n’encarregui un professional sanitari subjecte al secret professional o una altra persona subjecta a una obligació equivalent de secret.
  4. En el cas que el tractament sigui necessari per salvaguardar l’interès vital de la persona afectada o d’una altra persona, en el supòsit que sigui física o jurídicament incapacitada per donar el consentiment.
  5. Quan les dades figurin en fonts accessibles al públic i sigui necessari tractar-les per satisfer l’interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets ni les llibertats fonamentals de la persona interessada.

 

És revocable el consentiment? 

Sí. La Llei orgànica 15/1999 estableix que es pot revocar el consentiment quan hi hagi una causa justificada per fer-ho i no li atribueixin efectes re-troactius. 

 

En el cas que no sigui necessari el consentiment de la persona afectada per al tractament de les seves dades, ¿s’hi pot oposar? 

Sí. La persona afectada es pot oposar al tracta-ment de les seves dades de caràcter personal quan hi hagi motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta, sempre que una llei no disposi el contrari. 

 

Vos recordam que ja s’ha activat l’edició de juliol del curs en línia del Codi de bones pràctiques. Podeu inscriure-us clicant aquí.