Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 33 - any 2014 - Llei de protecció de dades: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), la naturalesa i el règim jurídic, les funcions i l’organització interna, i la potestat d’inspecció que té.

 

L’AEPD és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada, que actua amb plena independència de les administracions públiques en l’exercici de les funcions que té assignades.

Es regeix fonamentalment per allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i els seus propis Estatuts.

 

Qui integra l’AEPD?

Amb caràcter general, els llocs de treball dels òrgans i serveis que integren l’AEPD els ocupen funcionaris de l’administració pública i personal contractat a l’efecte, segons la naturalesa de les funcions assignades a cada lloc de treball.

Aquest personal està obligat a guardar secret sobre les dades de caràcter personal i sobre les informacions que coneguin en l’exercici de les seves funcions, fins i tot després que hagi cessat la seva relació amb l’AEPD.

 

Quins són els òrgans de govern de l’AEPD?

  1. El director dirigeix l’Agència i la representa; exerceix les seves funcions amb plena independència i objectivitat i no està subjecte a cap instrucció.
  2. El Consell Consultiu, entre els membres del qual és elegit el seu director.

 

Quines són les funcions principals de l’AEPD?

  1. Vetlar perquè es compleixi la legislació sobre protecció de dades, per la publicitat de l’existència de fitxers de dades per mitjà del Registre General de Protecció de Dades i perquè es compleixin les disposicions de la Llei de la funció estadística pública respecte a la recollida de dades i al secret estadístic.
  2. Controlar que s’apliquin les disposicions relatives als drets d’informació, als drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades, i atendre les peticions de tutela de drets i reclamacions formulades per les persones afectades.
  3. Proporcionar informació a les persones sobre els drets que tenen en matèria de tractament de les dades de caràcter personal.
  4. Exercir el control i adoptar les autoritzacions que siguin procedents amb relació als moviments internacionals de dades, de la qual cosa vàrem informar en el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU.
  5. Requerir als responsables i als encarregats dels tractaments que adoptin les mesures necessàries per adequar el tractament de les dades a les disposicions de la LOPD i, si hi escau, ordenar la cessació dels tractaments i la cancel•lació dels fitxers quan no s’ajustin a les seves disposicions.
  6. Exercir la potestat d’inspecció i sanció en els termes exposats a continuació.

 

En què consisteix la potestat d’inspecció de l’AEPD?

Consisteix en l’habilitació per inspeccionar els fitxers a què fa referència la LOPD, demanant totes les informacions que necessiti per complir les seves comeses. A aquest efecte, pot sol•licitar l’exhibició o la tramesa de documents i dades i examinar-los al lloc on estiguin dipositats, i també inspeccionar els equips físics i lògics utilitzats per al tractament de les dades accedint als locals on estiguin instal•lats.

 

Us informam que ja està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques, al qual podeu accedir per mitjà de la plataforma de formació: https://formacio.ssib.es