Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 33 - any 2014 - Llei de protecció de dades: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), la naturalesa i el règim jurídic, les funcions i l’organització interna, i la potestat d’inspecció que té.

 

L’AEPD és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada, que actua amb plena independència de les administracions públiques en l’exercici de les funcions que té assignades.

Es regeix fonamentalment per allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i els seus propis Estatuts.

 

Qui integra l’AEPD?

Amb caràcter general, els llocs de treball dels òrgans i serveis que integren l’AEPD els ocupen funcionaris de l’administració pública i personal contractat a l’efecte, segons la naturalesa de les funcions assignades a cada lloc de treball.

Aquest personal està obligat a guardar secret sobre les dades de caràcter personal i sobre les informacions que coneguin en l’exercici de les seves funcions, fins i tot després que hagi cessat la seva relació amb l’AEPD.

 

Quins són els òrgans de govern de l’AEPD?

 1. El director dirigeix l’Agència i la representa; exerceix les seves funcions amb plena independència i objectivitat i no està subjecte a cap instrucció.
 2. El Consell Consultiu, entre els membres del qual és elegit el seu director.

 

Quines són les funcions principals de l’AEPD?

 1. Vetlar perquè es compleixi la legislació sobre protecció de dades, per la publicitat de l’existència de fitxers de dades per mitjà del Registre General de Protecció de Dades i perquè es compleixin les disposicions de la Llei de la funció estadística pública respecte a la recollida de dades i al secret estadístic.
 2. Controlar que s’apliquin les disposicions relatives als drets d’informació, als drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades, i atendre les peticions de tutela de drets i reclamacions formulades per les persones afectades.
 3. Proporcionar informació a les persones sobre els drets que tenen en matèria de tractament de les dades de caràcter personal.
 4. Exercir el control i adoptar les autoritzacions que siguin procedents amb relació als moviments internacionals de dades, de la qual cosa vàrem informar en el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU.
 5. Requerir als responsables i als encarregats dels tractaments que adoptin les mesures necessàries per adequar el tractament de les dades a les disposicions de la LOPD i, si hi escau, ordenar la cessació dels tractaments i la cancel•lació dels fitxers quan no s’ajustin a les seves disposicions.
 6. Exercir la potestat d’inspecció i sanció en els termes exposats a continuació.

 

En què consisteix la potestat d’inspecció de l’AEPD?

Consisteix en l’habilitació per inspeccionar els fitxers a què fa referència la LOPD, demanant totes les informacions que necessiti per complir les seves comeses. A aquest efecte, pot sol•licitar l’exhibició o la tramesa de documents i dades i examinar-los al lloc on estiguin dipositats, i també inspeccionar els equips físics i lògics utilitzats per al tractament de les dades accedint als locals on estiguin instal•lats.

 

Us informam que ja està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques, al qual podeu accedir per mitjà de la plataforma de formació: https://formacio.ssib.es