Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 21 - any 2013 - Llei de protecció de dades: dret d’informació en la recollida de dades

El número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU VA tractar sobre el principi de qualitat de les dades. Aquest principi regula que les dades incloses en un fitxer per a una finalitat determinada només es poden recollir quan siguin adequades, pertinents i no excessives; a més, no és permès utilitzar-les amb finalitats diferents o incompatibles amb aquelles per a les quals s’hagin recollides.

 

En aquest número del BUTLLETÍ s’analitza el dret d’informació en la recollida de dades i es responen les qüestions següents.

 

En què consisteix el dret d’informació?

El dret a la protecció de les dades és la capacitat de tota persona de disposar i decidir sobre les informacions que es refereixin a ella. La Llei reco-neix a tota persona els drets de saber per què, per a què i com es tractaran les seves dades personals i de decidir sobre l’ús que els donaran.

L’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, regula el dret d’informació en la recollida de les dades. El responsable del fitxer o del tractament n’ha d’informar la persona interessada en el moment en què es recullen les seves dades, quan les recull de la mateixa persona interessada o posteriorment en el cas que s’hagin obtengudes d’altres fonts.

 

Quin és el contengut d’aquest dret? 

Amb caràcter general i en virtut d’aquesta obligació, en el moment de recollir les dades el responsable del fitxer ha d’informar la persona titular de les dades sobre els aspectes següents:

 

  1. Sobre l’existència d’un fitxer o d’un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat d’aquest (determinada, explicita i legítima) i de qui seran els destinataris de les dades.
  2. Sobre el caràcter obligatori o facultatiu de res-pondre les preguntes plantejades i de les con-seqüències d’obtenir les dades o de la negativa a facilitar-les.
  3. Sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades.
  4. Sobre la identitat i l’adreça del responsable del fitxer.

 

Quina informació cal facilitar? 

La informació que es faciliti a la persona interes-sada ha de ser expressa, és a dir, cal informar la persona titular de les dades de manera explícita, precisa, clara, concisa i inequívoca, de tal manera que no es confongui o la condueixi a error sobre la finalitat de la recollida de les dades. 

 

Quan cal facilitar aquesta informació? 

La Llei orgànica 15/1999 estableix el dret d’informació a la persona titular de les dades en el moment en què es recullen. A l’efecte, els moments idonis són, per exemple, quan sol·liciti la targeta sanitària individual, quan li obrin la història clínica o quan ingressi en un centre sanitari. Hi ha moltes maneres d’informar-li’n: per mitjà de senyals o cartells, per escrit, verbalment, etc. Tota la informació ha de ser accessible. 

 

Aprofitam l’avinentesa per informar que dilluns 15 de juliol de 2013 acaba el termini per cursar l’edició de gener de 2013 del Curs en línia del Codi de bones pràctiques. Podeu inscriure-us en una nova edició clicant aquí o obtenir més informació aquí.