Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 18 any 2013 - Publicat el procediment de gestió d’incidències

La gestió de les incidències en general i de les relacionades amb la seguretat en particular és un aspecte molt important en l’àmbit de la seguretat de la informació. S’entén per incidència de seguretat qualsevol anomalia o esdeveniment amb conseqüències en detriment de la seguretat dels sistemes d’informació —tant els de tecnologia de la informació com els tradicionals—o de les dades que gestionen.

 

La gestió de les incidències de seguretat és més efectiva com abans se sàpiga que s’han produït. Per això és clau la notificació adequada d’aquestes incidències, definida i formalitzada adequadament.

 

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU pretenem difondre el procediment general que s’ha d’aplicar per al procés de gestió d’incidències de tecnologia de la informació i per al procés de gestió d’incidències de seguretat, donant a conèixer els elements essencials per aconseguir que la notificació i el registre d’incidències siguin efectius. 

 

Un dels elements essencials és la fase de registre de la incidència, que comprèn des que es detecta fins que es notifica. El registre inicial pot tenir tres vies d’entrada:

 • Autoservei: el registre per autoservei es produeix quan un client* utilitza un siste-ma d’informació per registrar automàticament el cas.
 • Telefonada al CAU: un client pateix una incidència i telefona al CAU per comuni-car-la-hi.
 • Agent: un agent detecta o pateix una incidència i la introdueix directament en el sistema de gestió d’incidències.

 

La notificació de les incidències de tecnologia de la informació i de les incidències de seguretat és responsabilitat de tot el personal que treballa al Servei de Salut, inclosos el personal extern, els proveïdors del servei de suport de tecnologia de la informació i els proveïdors dels serveis de seguretat.

Qualsevol treballador que conegui o detecti una incidència de qualsevol tipus o un esde-veniment que potencialment pugui desembocar en un incident té l’obligació de notificar-ho. No fer-ho pot provocar que li apliquin mesures disciplinàries, de conformitat amb el règim disciplinari vigent.

En aquest sentit, us recordam que en l’enllaç següent està a la vostra disposició el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació i el tractament de les dades de caràcter personal del Servei de Salut 

 

*S’empra el concepte client per diferenciar-lo del concepte usuari, que en el Servei de Salut s’utilitza per referir-se a les persones que reben la prestació sanitària.