Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí n.º 29 - any 2014 - Llei de protecció de dades: el concepte de fitxer

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU introduïm el concepte de fitxer, i en els números següents continuarem amb els conceptes relacionats amb la creació, la modificació o la supressió de fitxers.

 

Abans de res, hem de recordar que els fitxers estan regulats per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

 

Què és un fitxer?

Es defineix com tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti l’accés a aquestes seguint criteris determinats, qualsevol que en sigui la manera o modalitat de creació, d’emmagatzemament, d’organització i d’accés. És a dir: no s’aplica el concepte de fitxer, per exemple, a carpetes que no estiguin estructurades; a més, s’exigeix que l’estructuració obeeixi a criteris relatius a les persones i permeti accedir fàcilment a les dades personals.

 

Què és la titularitat pública o privada dels fitxers?

Segons el seu titular, els fitxers es classifiquen en fitxers de titularitat pública i fitxers de titularitat privada.

Els primers són els propis dels òrgans constitucionals o amb rellevància constitucional de l’Estat o de les institucions autonòmiques que tenguin funcions anàlogues a aquells, a més de les administracions públiques territorials, les entitats o els organismes vinculats o dependents d’aquestes, i també les corporacions de dret públic sempre que la seva finalitat sigui l’exercici de potestats de dret públic.

Pel seu costat, els fitxers de titularitat privada són aquells els responsables dels quals són les persones, les empreses o les entitats de dret privat, independentment de la titularitat del seu capital o de la procedència dels seus recursos econòmics. També són de titularitat privada els fitxers els responsables dels quals siguin les corporacions de dret públic quan aquests fitxers no estiguin estrictament vinculats a l’exercici de potestats de dret públic que la seva normativa específica atribueixi a les aquestes corporacions.

 

Classificació segons el sistema de tractament de les dades

Els fitxers poden ser no automatitzats, automatitzats o bé automatitzats parcialment. Els primers es defineixen com tot conjunt de dades de caràcter personal organitzat de manera no automatitzada i estructurats segons criteris específics relatius a persones físiques que permetin accedir sense esforços desproporcionats a les seves dades personals, tant si està centralitzat, descentralitzat o repartit funcionalment o geogràficament. Un exemple de fitxer no automatitzat és l’arxiu d’històries clíniques en paper.

En canvi, el sistema de tractament de les dades emmagatzemades en el sistema del CMBD és un exemple de fitxer automatitzat. Finalment, un fitxer automatitzat parcialment consta de sistemes de tractament tant automatitzats com no automatitzats.

 

Fitxers temporals

Són els creats per usuaris o processos que són necessaris per a un tractament ocasional o com a pas intermedi durant un tractament. Un exemple n’és el document que es crea amb el nom del pacient i el seu número d’història clínica com a llista d’ajuda per fer alguna verificació puntual, i que és destruït o esborrat una vegada utilitzat.

 

Us recordam que està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques (gener de 2014), a la qual us podeu inscriure accedint per mitjà del portal de formació https://formacio.ssib.es