Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 27 - any 2014 - Drets ARCO: accés, rectificació, cancel·lació, oposició

Amb el número anterior de BUTLLETÍ INFORMATIU tancàrem el cicle dedicat als principis de la protecció de dades. A continuació presentam els drets coneguts com “ARCO” (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), amb els quals es garanteix a les persones el control sobre les seves dades personals.

 

Estan regulats per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

En què consisteix el dret d’accés? La persona interessada té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament la informació següent:

  • Quines dades de caràcter personal estan sotmeses a tractament.
  • Quin és l’origen d’aquestes dades.
  • Quines comunicacions d’aquestes dades s’han duit a terme o es preveu fer.

 

Com es pot exercir el dret d’accés?

La informació es pot obtenir simplement consultant les dades per diversos mitjans:

  • Visualització en una pantalla.
  • Per escrit, per mitjà d’una còpia, una telecòpia o una fotocòpia, certificada o no, que sigui llegible i intel·ligible i sense utilitzar-hi claus o codis que requereixin emprar dispositius mecànics específics.

 

Cada quant de temps es pot exercir el dret d’accés? Només es pot exercir en intervals no inferiors a dotze mesos, llevat que la persona interessada acrediti un interès legítim a l’efecte; en aquest cas, pot exercir aquest dret abans que s’hagin complit dotze mesos des de la darrera consulta.

 

En què consisteixen els drets de cancel·lació i rectificació? Es poden rectificar o cancel·lar les dades de caràcter personal el tractament de les quals no s’ajusti a allò que la LOPD disposa, particularment quan les dades siguin inexactes o incompletes.

 

Què passa amb les dades que s’hagin cancel·lades? La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, de tal manera que es conserven únicament a disposició de les administracions públiques, dels jutjats i dels tribunals per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes. Una vegada vençut el termini, les dades s’han de suprimir.

 

El responsable del tractament, ¿quan ha de fer efectiu el dret de rectificació o cancel·lació de les dades? Té l’obligació de fer-lo efectiu en el termini de deu dies hàbils.

 

Què passa si les dades rectificades o cancel·lades han estat comunicades prèviament? El responsable del tractament ha de notificar la rectificació o la cancel·lació efectuades a qui les hagi comunicades, el qual igualment les ha de rectificar o cancel·lar.

 

En què consisteix el dret d’oposició? En exercir aquest dret, la persona interessada no permet que es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o exigeix que el tractament cessi, en els supòsits següents:

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, com a conseqüència que es presenti un motiu legítim i fundat referit a la seva situació personal concreta que ho justifiqui i sempre que una llei no disposi el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers el tractament dels quals tengui per finalitat activitats de publicitat o de prospecció comercial.
  • Quan el tractament tengui per finalitat adoptar una decisió referida a la persona interessada i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.

 

Ja està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques (gener de 2014), a la qual podeu accedir mitjançant el portal de formació: https://formacio.ssib.es