Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 24 - any 2013 - Llei de protecció de dades: seguretat de les dades i deure de secret

Seguint amb els principis fonamentals de la protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en aquest número del BUTLLETÍ tractarem la importància de la seguretat de les dades i el deure de secret.

Per començar, convé saber quina és la definició dels conceptes bàsics com ara fitxer, responsable del fitxer i encarregat del tractament en el marc de la LOPD.

 

A què ens referim quan parlam de fitxer en el marc de la LOPD?

Un fitxer és un conjunt organitzat de dades de caràcter personal, qualsevol que en sigui la forma o la modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.

 

Què entenem per responsable del fitxer?

És la persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o l’òrgan administratiu que decideix la finalitat, el contingut i l’ús del tractament.

 

I per encarregat del tractament?

La persona física o jurídica, l’autoritat pública, el servei o qualsevol altre organisme que, tot sol o conjuntament amb altres, tracta les dades personals per compte del responsable del tractament.

 

Per tant, quan parlam de la seguretat de les dades de caràcter personal, qui són els responsables de vetlar per aquesta seguretat?

El responsable del fitxer i, si s’escau, l’encarregat del tractament.

 

Què s’ha de fer per vetlar per la seguretat de les dades?

S’han d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades aquestes dades, ja siguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

 

Es poden registrar dades de caràcter personal sense implantar les mesures de seguretat requerides?

No es poden registrar dades de caràcter personal en fitxers que no compleixin les condicions que es determinin per via reglamentària respecte de la seva integritat i seguretat i les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes.

 

Qui està obligat al secret professional respecte de les dades de caràcter personal?

El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal. No només estan obligats al secret professional sinó també al deure de guardar-les.

 

Fins quan s’ha de complir el deure de secret i el deure de guardar-les?

Es tracta d’obligacions que subsisteixen fins i tot després que el responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades finalitzin les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el responsable.

 

Aprofitam l’ocasió per convidar-vos al curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques en relació amb la protecció de dades. Podeu inscriure-us-hi clicant aquí o obtenir-ne més informació aquí.