Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 37 - any 2015 - Llei de protecció de dades: fitxers i registre de població de les AAPP

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer el règim dels fitxers i el registre de població de les administracions públiques que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en la disposició addicional segona.

Hem de saber que l’Oficina del Cens Electoral, que pertany a l’Institut Nacional d’Estadística (INE www.ine.es), és l’òrgan encarregat de formar el cens electoral. Entre les seves funcions hi ha exercir les competències assignades per la Llei electoral en l’elaboració del cens electoral i en el desenvolupament dels processos electorals.

Tant l’Administració General de l’Estat com les administracions de les comunitats autònomes poden sol·licitar a l’INE una còpia actualitzada de les dades següents, sense el consentiment de la persona afectada: nom i llinatges, domicili, sexe i data de naixement. Aquestes dades consten en els padrons municipals d’habitants i en el cens electoral, i les administracions esmentades les sol•liciten per poder crear fitxers o registres de població.

La finalitat dels registres creats per l’INE per a l’Administració General de l’Estat i les administracions autonòmiques és fer possible la comunicació dels diferents òrgans de cada administració pública amb les persones interessades que resideixen als seus territoris respectius. D’aquesta manera es faciliten les relacions juridico-administratives mútues.

 

Segons la disposició addicional segona de la LOPD, es poden plantejar diverses qüestions:

Es pot cedir el padró a la policia local?

Sí, però amb els matisos següents: just es poden cedir el nom, els llinatges i el domicili. També es poden cedir les dades relatives a un cas concret i com a conseqüència d’una activitat investigadora concreta.

 

És possible transmetre dades contengudes en el padró municipal d’habitants a una persona particular que hagi sol·licitat conèixer les dades de les persones empadronades anteriorment en un immoble que és propietat seva?

Com ja hem exposat, les dades del padró municipal únicament es poden comunicar per a les finalitats indicades anteriorment a les administracions públiques, i no per transmetre-les a persones o a entitats privades.

Per ampliar la informació sobre l’ús del padró municipal, podeu consultar l’Informe 0169/2009 (només en espanyol), de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual s’analitzen diversos supòsits de cessió de dades del padró en els àmbits sanitari i dels serveis socials.

D’acord amb el Pla de formació per al personal del Servei de Salut per a l’any 2015, tenim l’acreditació de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per al Curs en línia del Codi de bones pràctiques.
Aquest Curs està disponible per a tots els professionals del Servei de Salut que s’hi vulguin matricular mitjançant l’EBAP, de conformitat amb els terminis de presentació de sol•licituds i el procediment d’inscripció que estableix la Resolució per la qual s’aprova el Pla.


Us recordam la importància de la formació i la conscienciació en matèria de seguretat de la informació, a fi de complir les obligacions establides per la LOPD i l’Esquema Nacional de Seguretat.