Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm.25 - any 2013 - Llei de protecció de dades: comunicació o cessió de dades

Com en números anteriors del Butlletí Informatiu, en aquest tractarem sobre un dels principis generals de la protecció de dades: la cessió o comunicació de dades personals.

 

Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de de­sembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’entén per cessió o comunicació de dades tota revelació de dades feta a una persona diferent de la interessada, és a dir, a una persona diferent de la persona física titular de les dades que siguin l’objecte del tractament.

 

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que són l’objecte del tractament només es poden comunicar a una tercera persona per complir finalitats relacionades directament amb les fun­cions legítimes del cedent (Servei de Salut) i del cessionari (tercera persona), sempre que prèviament es compti amb el consentiment de la persona interessada.

 

No obstant això, es recullen certes excepcions a la necessitat de comptar amb aquest consentiment per cedir les dades a terceres persones. Són les següents:

 1. La cessió està autoritzada per una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari, sempre que la cessió compleixi aquests requisits:
  • Quan tengui per objecte satisfer un interès legítim del cedent o del cessionari.
  • Quan sigui necessària perquè el responsable compleixi un deure imposat per alguna d’aquestes normes.
 2. El tractament respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliquen la comunicació de les dades. En aquest cas, la comunicació només està legitimada quan es limiti a la finalitat que la justifica.
 3. La comunicació té per destinatari alguns dels òrgans següents i es du a terme en l’àmbit de les funcions atribuïdes expressament per una llei:
  • Defensor del Poble (i òrgans equivalents de les comunitats autònomes).
  • Ministeri fiscal, jutges o tribunals.
  • Tribunal de Comptes (i òrgans equivalents de les comunitats autònomes).
 4. La cessió es produeix entre administracions públiques i té per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

 

Té una importància especial la cessió prevista legalment quan la comunicació de dades de caràcter personal relatives a la salut és necessària per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o per fer els estudis epidemiològics en els termes que estableix la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica.

 

No obstant això, les dades de caràcter personal que es recullin durant l’exercici de les atribucions del Servei de Salut no es poden comunicar a altres administracions per exercir competències diferents o que versin sobre matèries diferents.

Per ampliar aquesta informació, consultau el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació i el tractament de dades de caràcter personal, que és a la vostra disposició a l’Àrea de Seguretat de la Informació del Portal del Servei de Salut de les Illes Balears, accessible des de: Codi de bones pràctiques en tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) .