Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm.23 - any 2013 - Llei de protecció de dades: dades especialment protegides

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades establerts en la Llei orgànica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam quines són les dades personals especialment protegides i l’obligació o no de revelar les nostres dades protegides davant d’una petició.

 

Us recordam quines són les dades especialment protegides: ideologia, religió o creences, afiliació sindical, origen racial o ètnic i les dades referents a la salut o a la vida sexual.

 

  • El primer dubte que us pot sorgir quan us demanin les vostres dades sobre ideologia, religió i creences és si és obligatori facilitar-les. 

La Constitució espanyola de 1978 estableix que ningú no pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences. 

A més, en cas que us requereixin alguna d’aquestes dades, us han d’advertir sobre el dret a no facilitar-la, tenint en compte les excepcions.

 

  • Per tant, ¿heu de consentir sempre expressament i per escrit el tractament de les vostres dades que revelin ideologia, afiliació sindical, religió i creences? 

No sempre. S’han de tenir en compte les excep-cions establertes: per exemple, se n’exceptuen els fitxers mantenguts per partits polítics, sindicats, esglésies, confessions o comunitats religioses i associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, la finalitat dels quals sigui política, filosòfica, religiosa o sindical, pel que fa a les dades relatives als seus associats o membres. 

Però s’ha de tenir en compte que la cessió de les vostres dades protegides necessita sempre que hi doneu consentiment prèviament.

 

  • I les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, la salut i la vida sexual, ¿és obligatori facilitar-les? 

Aquestes dades es poden demanar, tractar i cedir quan, per raons d’interès general, ho di-sposi una llei o la persona afectada ho consenti expressament.

 

  • Quan no serà necessari consentir expressament el tractament de les vostres dades que revelin l’origen racial o es refereixin a la vostra salut o la vida sexual? 

Quan el tractament sigui necessari per a la prevenció o per al diagnòstic mèdics, per a la prestació d’assistència sanitària o tractaments mèdics o per a la gestió de serveis sanitaris, sempre que del tractament de les dades es faci càrrec un professional sanitari subjecte al secret professional o una altra persona subjecta així mateix a una obligació equivalent de secret. 

També es poden tractar dades sense el vostre consentiment exprés quan el tractament sigui necessari per salvaguardar el vostre interès vital o el d’una altra persona, en el supòsit que estigueu físicament o jurídicament impossibilitat per donar consentiment.

 

  • Altres aspectes que cal tenir en compte 

Les dades de caràcter personal relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives només es poden incloure en fitxers de les administracions públiques competents en els supòsits prevists en les normes reguladores respectives. 

Està prohibit crear fitxers amb la finalitat exclusiva d’emmagatzemar-hi dades de caràcter personal que revelin la ideologia, la filiació sindical, la religió, les creences, l’origen racial o ètnic o la vida sexual. És a dir, no es pot recollir informació protegida sense una finalitat determinada, explícita, legítima i proporcionada.