Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 30 - any 2014 - Llei de protecció de dades: creació, modificació i supressió de fitxers

En el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU analitzàrem el concepte de fitxer com a ‘tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal’. En aquest número veurem els requisits per crear, modificar i suprimir fitxers de titularitat pública.

 

El Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), defineix com a fitxers de titularitat pública aquells els responsables dels quals siguin les administracions públiques territorials i les entitats o els organismes que hi estiguin vinculats o en depenguin. Per tant, són de titularitat pública els fitxers del Servei de Salut de les Illes Balears, com a ens públic adscrit a la Conselleria de Salut.

 

En aquest sentit, la LOPD i el seu Reglament de desplegament disposen que la creació, la modificació i la supressió dels fitxers de titularitat pública només es poden dur a terme per mitjà d’una disposició general o un acord publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent (en el nostre cas, el Butlletí Oficial de les Illes Balears). En tot cas, la disposició o l’acord s’han de dictar abans de crear, modificar o suprimir el fitxer.

Logo BOIB

Pel que fa a la forma de la disposició o de l’acord, en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les disposicions generals de creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal han d’adoptar la forma d’ordre dictada per la persona titular de la conselleria competent en la matèria (en el nostre cas, la Conselleria de Salut).

 

L’ordre de creació de fitxers ha de contenir els aspectes següents:

 1. Denominació del fitxer, descripció de la finalitat i usos prevists.
 2. Origen de les dades, col•lectiu afectat o obligat a aportar-les, procediment de recollida i procedència.
 3. Estructura del fitxer, categories de dades incloses i sistema de tractament utilitzat.
 4. Destinataris de les comunicacions de dades previstes.
 5. Països de destinació de les transferències internaci-onals de dades previstes.
 6. Òrgan responsable del fitxer.
 7. Unitat davant de la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.
 8. Nivell bàsic, mitjà o alt de mesures de seguretat requerit.

 

D’altra banda, l’ordre de modificació de fitxers ha d’indicar les modificacions produïdes en qualsevol dels aspectes esmentats. Per la seva part, l’ordre de supressió de fitxers ha d’establir la destinació que tendran les dades o, si n’hi ha, les previsions que s’adoptin per destruir-les.

 

Finalment, per terminar el procediment de creació, modificació i supressió de fitxers, l’òrgan competent de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’ha de notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè l’inscrigui en el Registre General de Protecció de Dades en el termini de trenta dies des de la publicació de l’ordre en el BOIB.

Logo Notificacions Telemàtiques a la AEPD

 

Us recordam que està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques (gener de 2014), a la qual us podeu inscriure accedint per mitjà del portal de formació: https://formacio.ssib.es