Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí n.º 60 - any 2018 - Protegim com cal la informació sensible que enviam a través del correu electrònic?

El correu electrònic és una eina indispensable en el nostre dia a dia i, com per a tota eina corporativa, és necessari definir un ús correcte i segur de la mateixa, ja que, a més d'abusos i errors no intencionats que puguin causar un perjudici al Servei de Salut, el correu electrònic s'ha convertit en un dels mitjans més utilitzat pels ciberdelinqüents per dur a terme els seus atacs cibernètics.

De fet, els missatges de correu electrònic són transmesos en ocasions a través de xarxes públiques no segures, on poden ser capturats, llegits i fins i tot modificats per tercers tal com queda de manifest al gràfic il·lustratiu de baix:

En aquest sentit, l'ús adequat d'aquesta eina s'ha desenvolupat en un capítol especial del Codi de Bones Pràctiques del Servei de Salut per a l'ús dels sistemes d'informació i en el tractament de les dades de caràcter personal, que és d'obligat compliment per a tots els usuaris dels sistemes d'informació del Servei de Salut. Així mateix, tal com s'indica en el Codi de Bones Pràctiques, el correu electrònic també ha de complir les mesures de seguretat de la informació de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, així com la resta de lleis sanitàries que li són d'aplicació.

Així doncs, entre de totes les mesures de seguretat que s'aplica al correu electrònic, en aquest butlletí volem recalcar la correcta protecció de la informació sensible que enviam a través de correu electrònic, per evitar que informació sensible pugui arribar a mans de tercers no autoritzats.

 

Què entenem per informació sensible i com hem de protegir-la?

En el Servei de Salut quan parlam d'informació sensible ens referim a informació de caràcter personal amb dades de salut dels nostres pacients, així com a informació derivada d'actes de violència de gènere, religió o creences; és a dir, informació que manejam freqüentment en la nostra operativa diària.

A l'hora de manejar i tractar aquest tipus d'informació s'han d'aplicar mesures de seguretat més robustes i restrictives que habitualment, de manera que garanteixin la integritat i confidencialitat i que compleixin amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals.

Amb caràcter general, no hem d'enviar informació de caràcter personal amb dades de salut per mitjà del correu electrònic. I en el supòsit que sigui estrictament necessari fer un enviament d'aquest tipus, mitjançant aquesta publicació volem posar de manifest la necessitat de xifrar els esmentats correus o, en el seu defecte, xifrar el contingut de la informació que s'envia per garantir un nivell de seguretat apropiat.

 

Com podem xifrar la informació?

El Servei de Salut disposa d'un programari ja instal·lat a tots els equips que permet xifrar la informació de manera segura. Estam parlant de l'aplicació WinZip, mitjançant la qual podrem xifrar la informació utilitzant una contrasenya que compleixi la política del Servei de Salut i un algorisme de xifrat robust (i.e. AES-256) que garanteixi la confidencialitat de les dades que es vulguin enviar.

La contrasenya haurà de ser notificada al destinatari telefònicament o a través d'una altra via que es consideri segura (i.e. SMS) diferent de la utilitzada per enviar la informació, de manera que algú que intercepti el correu no tingui coneixement de la contrasenya.

La distribució d'informació sensible requereix, a més, haver obtingut correctament el consentiment previ per part del propietari de les dades.

 

Ús inadequat del servei de correu electrònic i possibles conseqüències

La nostra obligació, com a professionals del Servei de Salut, és protegir la informació a què tenim accés complint les mesures de seguretat de la informació i evitant que tercers no autoritzats puguin accedir a ella. El tractament incorrecte o ús indegut de la informació pot suposar sancions econòmiques molt elevades per al Servei de Salut, així com un sever impacte en la seva reputació.

De fet, sovint podem llegir o escoltar notícies d'atacs cibernètics relacionats amb centres de salut que han vulnerat la seguretat de les dades sensibles dels seus pacients, publicant o comercialitzant amb l'esmentada informació de forma no autoritzada, com a conseqüència de no aplicar bones pràctiques de seguretat.

Així doncs, a tall de recordatori, a continuació s'enumeren alguns exemples de males pràctiques de seguretat de la informació que tots hem d'intentar evitar:

 • Propagar contingut de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexual, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans, que actuï en perjudici dels drets a la intimitat, l'honor i la imatge pròpia o contra la dignitat de les persones.
 • Divulgar informació sensible sense l'autorització prèvia corresponent.
 • Difondre missatges de correu electrònic sense identificar plenament el remitent. Si el compte de correu és utilitzat per grups d'usuaris, cal identificar l'autor.
 • Fer circular cartes encadenades i participar en esquemes piramidals o en activitats similars.
 • Enviar massivament missatges o informació que consumeixin injustificadament recursos tecnològics.
 • Instal·lar o fer servir servidors o serveis de correu que no tinguin l'autorització prèvia corresponent.