Consideracions prèvies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Consideracions prèvies a l'ús de la recepta electrònica. Informació per a professionals

  1. El pacient podrà recollir els medicaments a la farmàcia amb la seva targeta sanitària individual (TSI) sempre que la banda magnètica sigui llegible.
  2. Els tractaments prescrits han d'estar signats electrònicament per poder ser dispensats.
  3. La signatura digital juntament amb el servei de custòdia permeten registrar els documents signats electrònicament amb validesa legal.
  4. Al prescriure, es calcula automàticament la mida de l'envàs més eficient en funció de la pauta posològica.
  5. Alguns medicaments necessiten visat previ a la dispensació, s'autoritzen electrònicament sempre que compleixin amb les condicions de finançament.