Transparència en salut

Accés a la informació pública sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears

En aquest espai hi ha gràfics gestionats pel Catàleg de Dades Obertes del GOIB, què actualment no estan disponibles degut a tasques de manteniment

Què és la transparència en salut?

La transparència en salut és un instrument de control i una eina de comunicació i diàleg dels ens públics sanitaris.


El funcionament transparent del Servei de Salut de les Illes Balears com a institució pública implica posar a l’abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa i de diàleg constant, la informació rellevant sobre l'organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de l'activitat en assistència sanitària.

Transparència en salut

Transparència i COVID-19

Tota la informació d'interès públic i mesures adoptades pel Govern dels Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears davant la situació d'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19


Portal de Govern Obert

Transparència i COVID-19

La crisi sanitària mundial a conseqüència de la COVID-19 ha donat lloc a l'adopció de mesures extraordinàries per part del Govern de les Illes Balears (GOIB) que ha implicat la limitació de la llibertat ambulatòria de la ciutadania, paralització d'activitats i adopció de diverses mesures en tots els àmbits d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)

Servei de Salut de les Illes Balears

IB-SALUT i COVID-19

Informació d'interès i mesures adoptades pel Servei de Salut de les Illes Balears dirigida a la població de les Illes Balears, davant la situació d'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19

Catàleg de dades obertes

Dades obertes i COVID-19

El Govern de les Illes Balears (GOIB) posa a disposició de la ciutadania un conjunt de dades sanitàries sobre la COVID-19 (casos confirmats, defuncions, positivitat, activitat de laboratori, contractes d'emergència....) que permeten ser consultades, descarregades, reutilitzades i compartides, amb l'únic límit del requisit d'atribució de la seva font o reconeixement de la seva autoria.

Situació epidemiològica de la COVID-19 a les Illes Balears

Dades i COVID-19

Consultau les dades procedents del Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació i obtingudes fonamentalment a partir de la notificació de casos des de l'àmbit sanitari i depurades mitjançant fonts complementàries (comunicació de resultats dels laboratoris de microbiologia i altres fonts).


Gestió dels serveis públics sanitaris

Hospital Universitari Son Espases

En compliment del dret d'accés a la informació pública sanitària i la normativa de transparència, el Servei de Salut de les Illes Balears publica la informació referent a la gestió dels serveis públics sanitaris

Equipaments sanitaris

Economia i finances

Informació sobre finançament i despesa sanitària a les Illes Balears

En què es gasta en salut?

Qui ho gasta?

Com es gasta?

Període mitjà de pagament

Pressupost de despesa per gerències: Exercici 2019

Pressupost total de despeses: exercici 2020

Servei de Salut de les Illes Balearas | 1.694.482.370€

Pressupost de despeses de personal: exercici 2019

829.939.072€ del pressupost total del Servei Salut Illes Balears

Patrimoni

Conjunt de béns immobles de domini públic i patrimonials, propietat del Servei de Salut de les Illes Balears

Obres més importants

Reformes més importatants

Infraestructures laboratori

Contractes públics oberts, d'obres més importants adjudicades en l'exercici 2018

Servei de Salut les Illes Balerars


El Servei de Salut de les Illes Balears en xifres: any 2019

1 hospital de salut mental

117 llits en funcionament

41.491 estades de salut mental

2 hospitals de mitjana estada

154 llits en funcionament

54.014 estades d’hospitalització de mitjana estada

7 hospitals d'aguts

1.831 llits en funcionament

535.848 estades d’hospitalització

515.317 urgències hospitalàries

1.478.184 Visites realitzades

63.905 Intervencions quirúrgiques realitzades

58 centres de salut i 105 unitats bàsiques de salut

4.571.192 visites realitzades per metge de família i pediatra

2.955.204 visites realitzades per infermeria

061

640.436 cridades ateses

83.048 serveis urgents realitzats

345.868 serveis efectius

38 Punts d'Atenció Continuada/Serveis d'Urgències d'Atenció Primària

628.365 urgències realitzades per metge de família i pediatres

401.717 urgències realitzades per infermeria


Targetes sanitàries emeses en els darrers 10 anys

Any 2020 > 1.153.313 Targetes sanitàries emeses

Targetes sanitàries emeses el 2020 per illes

Targetes sanitàries emeses el 2020 per edats


Enllaços d'interès