Transparència en salut

Accés a la informació pública sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears

Què és la transparència en salut?

La transparència en salut és un instrument de control i una eina de comunicació i diàleg dels ens públics sanitaris.


El funcionament transparent del Servei de Salut de les Illes Balears com a institució pública implica posar a l’abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa i de diàleg constant, la informació rellevant sobre l'organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de l'activitat en assistència sanitària.

Transparència en salut

Transparència i COVID-19

Tota la informació d'interès públic i mesures adoptades pel Govern dels Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears davant la situació d'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19


Portal de Govern Obert

Transparència i COVID-19

La crisi sanitària mundial a conseqüència de la COVID-19 ha donat lloc a l'adopció de mesures extraordinàries per part del Govern de les Illes Balears (GOIB) que ha implicat la limitació de la llibertat ambulatòria de la ciutadania, paralització d'activitats i adopció de diverses mesures en tots els àmbits d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)

Servei de Salut de les Illes Balears

IB-SALUT i COVID-19

Informació d'interès i mesures adoptades pel Servei de Salut de les Illes Balears dirigida a la població de les Illes Balears, davant la situació d'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19

Catàleg de dades obertes

Dades obertes i COVID-19

El Govern de les Illes Balears (GOIB) posa a disposició de la ciutadania un conjunt de dades sanitàries sobre la COVID-19 (casos confirmats, defuncions, positivitat, activitat de laboratori, contractes d'emergència....) que permeten ser consultades, descarregades, reutilitzades i compartides, amb l'únic límit del requisit d'atribució de la seva font o reconeixement de la seva autoria.


Situació epidemiològica de la COVID-19 a les Illes Balears

Dades i COVID-19

Consultau les dades procedents del Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació i obtingudes fonamentalment a partir de la notificació de casos des de l'àmbit sanitari i depurades mitjançant fonts complementàries (comunicació de resultats dels laboratoris de microbiologia i altres fonts).

Dades sanitàries - llistes d'espera

Dades sobre assistència sanitària produïdes pel Servei de Salut de les Illes Balears a disposició de la ciutadania

Llista d'espera diària de consultes externes i quirúrgiques

Evolució mensual de les llistes d'espera de consultes externes i quirúrgiques

Economia i finances

Informació sobre finançament i despesa sanitària a les Illes Balears

En què es gasta?

Qui ho gasta?

Com es gasta?

Període mitjà de pagament

El Servei de Salut de les Illes Balears en xifres: any 2021

1 hospital de salut mental

87 llits en funcionament

39.618 estades de salut mental

2 hospitals de mitjana estada

155 llits en funcionament

52.376 estades d’hospitalització de mitjana estada

7 hospitals d'aguts

1.910 llits en funcionament

71.482 altes d’hospitalització

445.230 urgències hospitalàries

1.394.271 Visites realitzades

51.907 Intervencions quirúrgiques realitzades

58 centres de salut i 105 unitats bàsiques de salut

5.154.888 visites realitzades per metge de família i pediatra

4.541.150 visites realitzades per infermeria

061

647.108 cridades ateses

80.537 serveis de transport urgent

38 Punts d'Atenció Continuada/Serveis d'Urgències d'Atenció Primària

628.484 urgències realitzades per metge de família i pediatra

430.338 urgències realitzades per infermeria


Targetes sanitàries emeses

Any 2021 > 1.175.104 Targetes sanitàries emeses

Targetes sanitàries per illes 2021

Targetes sanitàries per edats 2021


Enllaços d'interès


Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.