Transparència en salut

Accés a la informació pública sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears


Què és la transparència en salut?

La transparència en salut és un instrument de control i una eina de comunicació i diàleg dels ens públics sanitaris.


El funcionament transparent del Servei de Salut de les Illes Balears com a institució pública implica posar a l’abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa i de diàleg constant, la informació rellevant sobre l'organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de l'activitat en assistència sanitària.

Transparència en salut
Hospital Universitari Son Espases

En compliment del dret d'accés a la informació pública sanitària i la normativa de transparència, el Servei de Salut de les Illes Balears publica la informació referent a la gestió dels serveis públics sanitaris

Recursos i centres

Quins recursos i centres té el Servei de Salut de les Illes Balears

Centres de salut

Illa de Mallorca

Illa de Menorca

Illes d'Eivissa i Formentera

Centres hospitalaris

Hospital de referència

Hospitals

Hospitals concertats

Centres sanitaris d'atenció intermèdia

Oficines de farmàcia

Equipaments d'alta tecnologia

Equipaments sanitaris

Economia i finances

Informació sobre finançament i despesa sanitària a les Illes Balears

En què es gasta en salut?

Qui ho gasta?

Com es gasta?

Període mitjà de pagament

Pressupost de despesa per gerències: Exercici 2019

Pressupost total de despeses: exercici 2019

Servei de Salut de les Illes Balearas | 1.694.111.930€

Pressupost de despeses de personal: exercici 2019

829.939.072€ del pressupost total del Servei Salut Illes Balears

Patrimoni

Conjunt de béns immobles de domini públic i patrimonials, propietat del Servei de Salut de les Illes Balears

Obres més importants

Reformes més importatants

Infraestructures laboratori

Contractes públics oberts, d'obres més importants adjudicades en l'exercici 2018

Servei de Salut les Illes Balerars


El Servei de Salut de les Illes Balears en xifres: any 2018

1 hospital de salut mental

144 llits en funcionament

45.635 estades de salut mental

2 hospitals de mitjana estada

181 llits en funcionament

63.851 estades d’hospitalització de mitjana estada

7 hospitals d'aguts

1.833 llits en funcionament

541.756 estades d’hospitalització

496.322 urgències hospitalàries

1.468.806 Visites realitzades

63.468 Intervencions quirúrgiques realitzades

58 centres de salut i 105 unitats bàsiques de salut

4.478.912 visites realitzades per metge de família i pediatra

2.916.447 visites realitzades per infermeria

061

616.412 cridades ateses

85.800 serveis urgents realitzats

345.868 serveis efectius

38 punts d'atenció continuada/serveis d'urgències d'atenció primària

631.827 urgències realitzades per metge de família i pediatres

408.995 urgències realitzades per infermeria


Targetes sanitàries emeses en els darrers 10 anys

Any 2019 > 1.129.376 Targetes sanitàries emeses

Targetes sanitàries emeses el 2019 per illes

Targetes sanitàries emeses el 2019 per edats


Enllaços d'interès