Equip humà

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Equip humà del Servei de Salut de les Illes Balears

Personal del Servei de Salut

1. Integra el personal del Servei de Salut de les Illes Balears:

  1. El personal funcionari i laboral de la Comunitat Autònoma que se li adscrigui.
  2. El personal procedent d’altres administracions públiques que se li adscrigui.
  3. El personal que té al seu càrrec la gestió de les funcions i els serveis de la Seguretat Social en l’àmbit sanitari, transferit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  4. El personal que s’hi incorpori d'acord amb la normativa vigent.

2. El personal del Servei de Salut es classifica en algun dels següents grups:

  1. Personal funcionari, de carrera o interí.
  2. Personal funcionari de règim especial estatutari, fix o temporal.
  3. Personal laboral, fix o temporal.

invalid quix collection shortcode!