Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció d'assistència sanitària. Informe tècnic 2015-2023 (Versió preliminar)

 

L'Informe tècnic 2015-2023 (Versió preliminar) resumeix les principals activitats realitzades per la Direcció d'Assistència Sanitària del Servei de Salut durant el període 2015-2023 d'acord amb les línies de treball principals:

 

Sostenibilitat i eficiència

Ús racional de tecnologia Sanitària: creació de la Comissió de Valoració d'Incorporació de Tecnologia amb la missió d'avaluar les peticions dels professionals sobre la incorporació de noves tecnologies amb criteris d'evidència científica i equitat.

 

Ús racional del medicament: a més de la labor de la Comissió farmacoterapèutica del Servei de Salut iniciada en 2012, es reforça la línia amb la incorporació d'un responsable d'ús racional del medicament en SSCC de farmàcia, i amb la reflotació de la pàgina Web d'El Comprimido. Així mateix 21 farmacèutics d'atenció primària fan tasques de formació i de revisió de tractaments.

 

L'Impuls a eines corporatives d'integració permet compartir la informació en tota l'organització augmentant l'eficiència d'alguns processos (anell radiològic).

Així mateix, diverses unitats tenen caràcter autonòmic, la qual cosa millora l'equitat d'accés i la qualitat dels procediments (anatomia patològica en anell Ibapat actualment en curs, Unitat de Genètica-genòmica Illes Balears, unitat d'al·lèrgia, unitat d'hemodinàmica).

 

Les aliances estratègiques entre gerències igual que els coordinadors autonòmics per a especialitats de difícil cobertura -com, per exemple, el coordinador d'anestèsia- permeten pal·liar les conseqüències de la falta de determinats especialistes, especialment en el cas d'Eivissa.

 

Ciutadans

Destaquen les accions vinculades a facilitar l'accessibilitat al sistema:

  • Infosalut Connecta és una centraleta “intel·ligent” capaç d'orientar al ciutadà cap al recurs més adequat en cada cas mitjançant algorismes i entronca amb altres línies com la desburocratització en Atenció Primària i la gestió infermera de la demanda.
  • TeleAP és un servei de telemedicina atès de forma centralitzada per metges de família jubilats, que permet resoldre demandes burocràtiques, assessorar a Infosalut Connecta, i atendre pacients telemàticament en cas de descoberts en un centre sempre que el pacient no requereixi atenció presencial.
  • El pla de xoc de llistes d'espera i la Unitat d'Admissió Corporativa que gestiona la demanda assistencial que el IBSalut no pot satisfer amb mitjans propis són mecanismes posats en marxa per a millorar les llistes d'espera.

 

Per la seva banda, el pla d'humanització pretén millorar la salut i l'experiència de la població atesa en el Servei de Salut per mitjà d'una assistència humanitzada i desplega diverses accions transversals en tota l'organització.

 

També es fomenta la participació ciutadana mitjançant l'Observatori de pacients, l'accés al canal del pacient i la participació comunitària, que disposa d'estratègia pròpia

 

Quant a les Estratègies del Sistema Nacional de Salut, el Servei de Salut comparteix responsabilitats amb altres direccions generals de la Conselleria de Salut (Direcció General de Salut Pública i Participació; Direcció General de prestacions i Farmàcia).

 

El Servei de Salut lidera directament tres estratègies de les quals dues han tingut una gran dotació de recursos i activitat transformadora en els últims anys, en correspondència amb la seva importància social.

  • L'Estratègia de salut mental
  • L'Estratègia de cronicitat
  • L'impuls a l'estratègia de seguretat del pacient és més recent i s'està generant ara l'estructura necessària per a implementar-la.

 

El pes del IBSalut en les estratègies que no lidera és igualment important: en càncer, per exemple, el Servei colidera multitud de projectes: s'ha estès el programa de detecció precoç de càncer colorectal a tots els sectors i la posada en marxa del garbellat universal del càncer de cèrvix és imminent.

 

Com a projectes propis, cal esmentar la reconstrucció mamària postmastectomia, el pla de teràpies avançades o l'estratègia de càncer infantil.

 

Processos interns

L'apartat de processos interns conté una miscel·lània de projectes destinats a millorar la qualitat i seguretat de l'atenció. En aquest apartat la labor dels serveis de suport del gabinet tècnic assistencial (GTA), Observatori de dades i Oficina de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient (OQuAS) resulta crucial.

 

Hi ha projectes relacionats amb l'augment de la resolució d'atenció primària, reducció de la variabilitat injustificada de la pràctica clínica, pràctica basada en valor, atenció a la salut sexual i reproductiva, a la salut de l'infant, etc.

 

Aprenentatge i coneixement

Finalment, en aprenentatge i coneixement es contempla tot allò relacionat amb els professionals, en molts casos de forma compartida amb la direcció de recursos humans : mesures per a incrementar el prestigi de l'atenció primària, millores en les condicions laborals, mesures de fidelització, foment de la recerca amb el suport de l'Institut de Recerca Sanitària Illes Balears (IdISBa), l'acreditació de la qual per l'Institut de salut Carles III al gener de 2019 va suposar un revulsiu en la producció científica de la Comunitat Autònoma.

 

L'Estratègia de cures reflexiona sobre les potencialitats de la professió infermera mitjançant el foment del lideratge, l'especialització o la prescripció infermera, entre altres.

 

En aquest apartat s'inclou també allò referent a Sistemes d'informació i transformació digital de l'organització.