Protecció de dades personals

Registre d'activitats de tractament del SAMU061

El Servei de Salut de les Illes Balears compleix l'article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD) i l'article 31 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals (LOPDGDD), publicant el «Registre d'activitats de tractament (RAT) del SAMU061».


01

Nom del tractament

Atenció a usuaris


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de queixes i suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments.
  • Atenció al ciutadà 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Adreça
  • Nacionalitat
  • Població
  • Telèfon
  • Correu electrònic
  • Telèfon de contacte
  • Data de naixement
  • Nombre d'Història Clínica
  • Nombre d'afiliació
  • Dades de salut  
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • La Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, de 1r d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.02

Nom del tractament

Comunicació i premsa


 • Finalitat del tractament
  • Gestió dels comunicats i publicació de notes de premsa.
  • Publicació de notícies i esdeveniments en xarxes socials. 
 • Categoria de dades personals
  • Imatge i/o veu
  • Nom i llinatges
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Identitat electrònica 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Autors i titulars d'articles
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1.a) L'interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals.

 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.03

Nom del tractament

Concursos per a treballadors


 • Finalitat del tractament
  • Gestió i promoció de concursos per a treballadors del SAMU061 (gestió de la inscripció i comunicació de resultats en plataformes corporatives).
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Correu electrònic
  • Adreça postal 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Comunicacions

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1.a) L'interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals.

 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.04

Nom del tractament

Formació i docència


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de l'activitat formativa i docent i control dels cursos que s'imparteixen.
  • Elaboració d'informes d'acompliment en els casos d'avaluació de residents. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Telèfons
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal
  • Formació, titulacions i experiència professional
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Docents
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 

  (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, y demás legislación vigente en materia sanitaria.)
  Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación continuada.
  Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.05

Nom del tractament

Gestió de drets dels interessats


 • Finalitat del tractament
  • Atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels drets que estableix el Reglament general de protecció de dades.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Fotocopia DNI
  • Document acreditatiu de representació (menors)
  • Domicili
  • Telèfon
  • Correu electrònic 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Representants legals
  • Familiars 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període determinat. S'aplicaran els terminis establerts en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018)

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal
  (Reglament general de protecció de dades)

 • Categoria de destinataris
  • Òrgans judicials
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Defensor del Poble
  • Entitats sanitàries  
 • Transferències internacionals de dades

  A serveis de salut d’altres països.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.06

Nom del tractament

Gestió de personal


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la contractació del personal.
  • Gestió de nòmines, prestacions socials de personal i serveis interns.
  • Gestió d'expedients administratius relacionats amb la gestió de recursos humans.
  • Gestió sancionadora. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Adreça postal
  • Adreça electrònica
  • Estat civil
  • Data de naixement
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Titulació
  • Document acreditatiu del número de compte
  • Dades bancàries
  • Dades de salut

 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

  • RGPD 6.1.c) El tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut; la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut). 
 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Sindicats i juntes de personal
  • Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals
  • Hisenda pública i administració tributària
  • Òrgans de la Seguretat Social 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.07

Nom del tractament

Gestió de reclamacions i demandes


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de demandes i processos de responsabilitat administrativa, judicial, civil, penal o patrimonial.
  • Procediment administratiu.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Document identificador
  • Adreça postal
  • Targeta sanitària
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Representants legals, advocats, procuradors i notaris
  • Treballadors
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades seran conservades durant el temps que puguin ser requerits per control o fiscalització de l'entitat pública competent (organisme de la Seguretat Social, Agencia Tributària, jutjats o tribunals).

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

   
  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.) 

 • Categoria de destinataris
  • Notaris, advocats i procuradors
  • Òrgans judicials  
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.08

Nom del tractament

Gestió de torns


 • Finalitat del tractament
  • Gestió dels torns i control horari del personal.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Telèfons
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors). 
 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
   09

Nom del tractament

Gestió econòmica de l'activitat amb tercers


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la facturació per serveis d'assistència sanitària a pacients o a terceres persones (asseguradores o mútues).
  • Pagaments de serveis assistencials prestats per terceres persones concertades amb el Servei de Salut.
  • Gestió de trasllats de pacients.
  • Gestió economicofinancera pública: gestió de la facturació. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Telèfon
  • Matrícula vehicle
  • Número de la Seguretat Social/mutualitat
  • Data de naixement
  • Codi de beneficiari
  • Número TSE
  • Codi d'institució
  • Nom del pagador
  • Llinatges del pagador
  • Adreça de facturació
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Asseguradores i mútues 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
    
   (La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; i, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). 
 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
  • Entitats sanitàries 
  • Entitats asseguradores (algunes poden estar situades en altres països) 
 • Transferències internacionals de dades

  Entitats asseguradores situades a altres països (sempre que el pacient sol·liciti expressament que sigui aquesta l'encarregada de pagar l'assistència sanitària rebuda).

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.10

Nom del tractament

Gestió sanitària


 • Finalitat del tractament
  • Gestió i explotació d'informació sanitària per a l'adequació de l'activitat assistencial.
 • Categoria de dades personals
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal
  • Targeta sanitària
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Nom i llinatges
  • Telèfon
  • Codi d'identificació autonòmica sanitària (CIAS)
  • Salut
  • Vida sexual

 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

   
  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient).

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.11

Nom del tractament

Investigació sanitària


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació recollida sobre pacients i professionals per a investigacions, estudis, assaigs, programes i activitat docent, a fi de desenvolupar les funcions de promoció de la salut, prevenció de les malalties i investigació i docència, complement de la necessària activitat assistencial dels centres del sistema públic sanitari.
  • Investigació epidemiològica i activitats anàlogues.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador
  • Número de la Seguretat Social
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • Núm.de targeta sanitària
  • Número d'HC
  • Imatges/enregistraments
  • Dades de salut
  • Vida sexual

 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.d) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.


   
  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; el Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d'ètica de la investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària; la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica) 

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Entitats Sanitàries 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.12

Nom del tractament

Informes d'assistència


 • Finalitat del tractament
  • Informes d'assistència del Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061
  • Historial clínic
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador
  • Número de la Seguretat Social
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • Núm. de la targeta sanitària
  • Número d'HC
  • Imatges/enregistraments
  • Signatura electrònica
  • Dades de salut
  • Vida sexual
  • Circumstàncies socials
  • Veu

 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1. e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària) 

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Òrgans de la Seguretat Social
  • Entitats sanitàries 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.13

Nom del tractament

Prevenció de conflictes i incidents


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació sobre conflictes i incidents esdevinguts.
 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Adreça postal
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Número d'Història Clínica
  • Detall de l'episodi
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

   
  (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors). 

 • Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Notaris, advocats, procuradors
  • Òrgans judicials  
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.14

Nom del tractament

Prevenció de riscos laborals


 • Finalitat del tractament
  • Adaptació dels llocs de treball dels treballadors en funció de l'informe de restriccions
  • Investigació d'accidents laborals
  • Atenció i suport als professionals en matèria d'agressions laborals
  • Esmenar els possibles riscos dels diferents llocs de treball
  • Gestió de la coordinació empresarial
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Número de la Seguretat Social
  • DNI/NIF
  • Telèfons
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.  (La Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals)

 • Categoria de destinataris

  Entitats asseguradores

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.15

Nom del tractament

Programes de salut d'atenció a urgències especialitzades


 • Finalitat del tractament
  • Registre de casos que, en funció d'un col·lectiu específic, precisen d'una atenció d'urgències especialitzada i adequada.
 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Adreça
  • Data de naixement
  • Sexe
  • CIP Autonòmic
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període indeterminat.  Les dades es mantindran durant el temps que és necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

   
  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària; l'Acord del Consell de Govern de desenvolupament de programes d'educació per a la salut en els centres educatius (BOIB núm. 78, de 29 de juny de 2002)). 

 • Categoria de destinataris

  No es preveuen comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.16

Nom del tractament

Proveïdors


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació de proveïdors per al procés d'adjudicació, selecció i contractació, i els abonaments de serveis derivats del procés.
  • Gestió economicofinancera pública: gestió econòmica i comptable, gestió de la facturació.
  • Procediment administratiu.
 • Categoria de dades personals
  • Nom de l'empresa
  • CIF
  • Nom del representant
  • Llinatges del representant
  • DNI del representant
  • Dades bancàries 
 • Categories de titulars de les dades
  • Proveïdors
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
    

  (La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; i, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). 

 • Categoria de destinataris
  • Entitats asseguradores.
  • Hisenda pública i administració tributària.
  • Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.17

Nom del tractament

Registre de codis de servei


 • Finalitat del tractament
  • Registre de codis de servei per garantir una assistència sanitària i l'atenció d'urgències adequades.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador
  • Edat
  • Sexe
  • Data de naixement
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  • RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  • RGPD 6.1.d) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.

  (La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; el Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els comitès d'ètica de la investigació amb medicaments i el Registre Español d'Estudis Clínics; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària; la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'investigació biomèdica) 

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.18

Nom del tractament

Registre d'entrada i sortida


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la circulació interior de documents i registre d'entrada i sortida dels mateixos.
  • Procediment administratiu.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Adreça postal
  • Adreça electrònica
  • Signatura
  • DNI/NIF
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Període determinat. Les dades seran conservades àdhuc després que hagués cessat la formació o pràctiques formatives, durant el temps que puguin ser requerides per control o fiscalització de l'entitat pública competent (Organisme de la Seguretat Social, Agencia Tributària, jutjats o tribunals).

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.


  (La Llei 39/2015, de 1r d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de l'administració pública

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.19

Nom del tractament

Selecció i provisió de personal


 • Finalitat del tractament
  • Selecció de personal i provisió de llocs de treball.
  • Promoció, oposicions i concursos. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • Adreça postal
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • Signatura
  • Serveis prestats
  • Formació, titulacions, experiència professional 

 • Categories de titulars de les dades
  • Candidats
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció a l'usuari

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

  • RGPD 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
    

  (La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut). 

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.20

Nom del tractament

Videovigilància


 • Finalitat del tractament
  • Vigilància i seguretat de persones, béns i instal·lacions
 • Categoria de dades personals
  • Imatges
 • Categories de titulars de les dades
  • Persones físiques que accedeixin a les instal·lacions
 • Responsable del tractament

  SAMU061

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Gestió dels drets dels interessats

  Atenció al pacient

  Carrer del Calçat, 2, 07011, Palma

 • Termini de supressió

   En un mes comptador des de la data de la recollida.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.


  (La Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada)

 • Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Òrgans judicials
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveuen transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.