Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears 2019-2023

L’atenció pal·liativa és l’atenció constituida per un conjunt de mesures que tenen la finalitat de millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut en qualsevol fase evolutiva d’una malaltia, especialment si està en una fase avançada o en els pacients en la trajectòria de final de la vida, per tal d’alleujar-ne el patiment i controlar els símptomes de la malaltia.

 

Es proposa el terme atenció pal·liativa com el més apropiat per descriure el conjunt de mesures orientades a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients de manera precoç. És un concepte complementari al de cures pal·liatives, que s’identifica més amb els serveis específics.

 

Aquest programa té els reptes següents:

  • Proposar com s’ha d’organitzar el Servei de Salut per poder donar la millor resposta a la ciutadania de les Illes Balears —tant l’adulta com la infantil— amb necessitat d’atenció pal·liativa i als seus familiars.
  • Millorar la identificació dels pacients que necessiten atenció pal·liativa i el nivell de complexitat que tenen, amb la finalitat de millorar l’adequació dels recursos.
  • Definir quin ha de ser el rol dels professionals de cada àmbit assistencial respecte de l’atenció pal·liativa de les persones que atenen.
  • Millorar la coordinació entre els nivells assistencials per assegurar la continuïtat assistencial d’aquests pacients i els circuits assistencials més oportuns a les necessitats que presenten.
  • Programar la formació necessària per avançar en la millora de l’atenció pal·liativa en tots els àmbits assistencials.
  • Avaluar la qualitat de l’atenció i la satisfacció dels pacients i dels seus familiars i dels professionals amb el model que es proposa.
  • Impulsar el desenvolupament de sistemes d’informació comuns que permetin tenir accés a les dades clíniques dels pacients des de diferents àmbits assistencials.

Descarregar el Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears 2019-2023