Comissions i comitès autonòmics sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió Autonòmica d’Humanització

La Comissió Autonòmica d’Humanització del Servei de Salut de les Illes Balears (CAH) és un òrgan col·legiat, de caràcter consultiu i assessor, la finalitat de la qual és crear una estructura que permeti liderar i assegurar la humanització de l’assistència en el Servei de Salut.  La CAH depèn orgànicament de la Direcció d’Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears.

Objectius

 1. Executar el Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027.
 2. Transformar professionals del Servei de Salut en agents de canvi per aconseguir una assistència centrada en les persones.
 3. Garantir una millora contínua, avaluant les accions duites a terme.
 4. Dissenyar i proposar indicadors d’humanització a la Direcció d’Assistència Sanitària per al contracte de gestió anual.
 5. Augmentar el nombre d’investigacions i publicacions en matèria d’humanització a càrrec de professionals del Servei de Salut.

Funcions

 1. Liderar i impulsar l’inici, la definició i el desenvolupament de les línies del Pla.
 2. Organitzar, coordinar i vetlar per l’execució correcta de cadascuna de les accions del Pla.
 3. Monitorar i seguir l’avanç de les accions.
 4. Avaluar la difusió i la implantació del projecte tal com es defineix en el Pla.
 5. Valorar els indicadors proposats.
 6. Redefinir les accions, si és necessari.
 7. Transmetre a la Direcció General la informació relativa al seguiment i l’avaluació del Pla.
 8. Prioritzar els indicadors i fer una proposta a la Direcció General per incloure’ls en els diferents contractes de gestió de les gerències hospitalàries, de l’atenció primària i del 061.

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es crea la Comissió Autonòmica d’Humanització

Enllaços

Humanització  de l'assistència sanitària