Normes generals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Normes generals

Normes generals de l'Estat

Bloc constitucional

Sistema Nacional de Salut

Autonomia del pacient

Professions sanitàries

Competències


Bloc constitucional

 

Sistema Nacional de Salut

 • Llei 14/1986, de 25 d‘abril, general de sanitat
 • Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut
 • Reial decret 605/2003, de 23 de maig, pel qual s‘estableixen mesures per al tractament homogeni de la informació sobre les llistes d‘espera en el Sistema Nacional de Salut
 • Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s‘estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització
 • Llei 10/2013, de 24 de juliol, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2010, sobre farmacovigilància, i 2011/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre prevenció de l’entrada de medicaments falsificats a la cadena de subministrament legal, i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
 • Correcció d’errors de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
 • Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014.
 • Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.
 • Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Pleno. Sentencia 139/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4123-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Límites de los decretos-leyes, derecho a la salud y competencias sanitarias, derecho a la protección de datos de carácter personal: nulidad del precepto legal que remite en blanco al reglamento la determinación del nivel de ingresos que no deben superar quienes, sin tener vínculo alguno con el sistema de Seguridad Social, aspiren a acceder a la condición de asegurados. Votos particulares.
 • Ordre SSI/1329/2014, de 22 de juliol, per la qual es modifiquen la cartera comuna suplementària de prestació amb productes dietètics i les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en l’oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l’establiment dels imports màxims de finançament.
 • Reial decret 682/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifiquen el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments, i quatre reglaments més sobre aquesta matèria.
 • Ordre SSI/2065/2014, de 31 d’octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.
 • Correcció d’errors de l’Ordre SSI/2065/2014, de 31 d’octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.
 • Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos II,
  III i VI del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la
  cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per
  a la seva actualització, i es regulen els estudis de monitoratge de tècniques,
  tecnologies i procediments.

 

Autonomia del pacient

 

Professions sanitàries

 • Llei 44/2003, de 21 de novembre, d‘ordenació de les professions sanitàries
 • Llei 10/2013, de 24 de juliol, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2010, sobre farmacovigilància, i 2011/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre prevenció de l’entrada de medicaments falsificats a la cadena de subministrament legal, i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

 

Competències