Treballa amb nosaltres

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procediment específic de selecció de FEA i metge/metgessa d’urgència hospitalària

El punt 3 de l’Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 pel qual s’adopten mesures organitzatives en matèria de selecció de personal temporal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, regula un procediment especial de selecció temporal específic aplicable a determinades categories (entre les quals hi ha incloses les categories de facultatius especialistes d’àrea i la de metge/metgessa d’urgència hospitalària).

 

Des del 28 de desembre de 2023, s'incorpora a aquest procediment de selecció la categoria de Facultatiu Especialista d'Àrea de Bioquímica d'acord amb la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica el procediment específic de selecció de personal temporal estatutari sanitari del subgrup A1 del Servei de Salut de les Illes Balears aprovat pel mateix òrgan el 4 de maig de 2023.

 

Els facultatius especialistes d’àrea d’algunes de les categories indicades en l’annex 2 d’aquesta resolució i/o metge/metgessa d’urgència hospitalària interessats a prestar els seus serveis en el Servei de Salut de les Illes Balears han de participar en aquesta convocatòria. A l’efecte han d’emplenar i presentar la inscripció telemàticament. La sol·licitud s’entendrà vàlidament formalitzada amb l’emplenament del formulari creat a l’efecte.

Juntament amb la sol·licitud, l’aspirant ha de presentar documents originals o còpies autèntiques de la titulació, així com també l’acreditació dels requisits. La documentació requerida es pot presentar en l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre i les oficines auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol de les vies que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Els interessats a participar en la convocatòria poden presentar la sol·licitud, en qualsevol moment a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX 2. 

Procediment específic de caràcter obert i permanent de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per a les categories següents:

 • Facultatiu especialista de pediatria i puericultura d’àrea i EAP
 • Facultatiu especialista d’al·lergologia
 • Facultatiu especialista d’anàlisis clíniques
 • Facultatiu especialista d’anatomia patològica
 • Facultatiu especialista d’anestesiologia i reanimació
 • Facultatiu especialista d’angiologia i cirurgia vascular
 • Facultatiu especialista d’aparell digestiu
 • Facultatiu especialista de bioquímica
 • Facultatiu especialista de cardiologia
 • Facultatiu especialista de cirurgia general i aparell digestiu
 • Facultatiu especialista de cirurgia cardiovascular
 • Facultatiu especialista de cirurgia maxil·lofacial
 • Facultatiu especialista de cirurgia pediàtrica
 • Facultatiu especialista de cirurgia plàstica i reparadora
 • Facultatiu especialista de cirurgia toràcica
 • Facultatiu especialista de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia
 • Facultatiu especialista de farmàcia hospitalària
 • Facultatiu especialista de farmacologia clínica
 • Facultatiu especialista de geriatria
 • Facultatiu especialista de medicina del treball
 • Facultatiu especialista de medicina física i rehabilitació
 • Facultatiu especialista de medicina intensiva
 • Facultatiu especialista de medicina interna
 • Facultatiu especialista de medicina nuclear
 • Facultatiu especialista de medicina preventiva i salut pública
 • Facultatiu especialista de microbiologia i parasitologia
 • Facultatiu especialista de nefrologia
 • Facultatiu especialista de neurocirurgia
 • Facultatiu especialista de neurofisiologia clínica
 • Facultatiu especialista de neurologia
 • Facultatiu especialista de pediatria
 • Facultatiu especialista de pneumologia
 • Facultatiu especialista de psiquiatria
 • Facultatiu especialista de radiodiagnòstic
 • Facultatiu especialista de radiofarmàcia
 • Facultatiu especialista de radiofísica hospitalària
 • Facultatiu especialista de reumatologia
 • Facultatiu especialista de traumatologia i cirurgia ortopèdica
 • Facultatiu especialista d’endocrinologia i nutrició
 • Facultatiu especialista d’hematologia i hemoteràpia
 • Facultatiu especialista d’immunologia
 • Facultatiu especialista d’obstetrícia i ginecologia
 • Facultatiu especialista d’oftalmologia
 • Facultatiu especialista d’oncologia mèdica
 • Facultatiu especialista d’oncologia radioteràpia
 • Facultatiu especialista d’otorinolaringologia
 • Facultatiu especialista d’urologia
 • Metge d’urgència hospitalària