Procediment extraordinari 2016

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procediment extraordinari 2016 de carrera professional

  1. Consulta de les llistes definitives extraordinàries de 2016
  2. Consulta de les llistes provisionals extraordinàries de 2016
  3. Consulta dels romanents de procediments anteriors

Llistes definitives extraordinàries de 2016

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file 15 - Resolució correcció d'errades de les llistes definitives procediment extraordinari 09-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Diligència de publicació 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’ordena la publicació de les llistes definitives 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Resum general per a consulta 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Model interposició recurs 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Annex 1 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 2 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoria 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 3 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 4 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 5 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari temporal que inicia la carrera o ascendeix de nivell de carrera professional 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 6 Llista definitiva d’admesos de personal funcionari de carrera que presta serveis en institucions sanitàries 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 7 Llista definitiva d’admesos del personal funcionari de carrera que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Annex 8 Llista definitiva d’exclosos 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 01 - Annex 9 Causes d’exclusió 11-07-2017

Llistes provisionals extraordinàries de 2016

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Personal que accedeix per primera vegada
An Adobe Acrobat file 25 _ Diligència de publicació 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 24 _ Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclosos 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 23 _ Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs prestats al·legats pels interessats 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 22 _ Annex 12 Model escrit al·legacions 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 21 _ Annex 12 Model escrit al·legacions (AUTOEMPLENABLE) 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 20 _ Resum general per consultar annex corresponent 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 19 _ Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 18 _ Annex 2 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoria 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 17 _ Annex 3 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en els annexos 1 i 2 anteriors, que l’any 2016 i 2017 hagin complit 60 anys 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 16 _ Annex 4 Llista de personal estatutari d’altres serveis de salut que ocupa una plaça en el Servei de Salut de les Illes Balears en comissio de serveis 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 15 _ Annex 5 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 14 _ Annex 6 Llista provisional d'admesos de personal funcionari de carrera 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 13 _ Annex 7 Llista provisional d’admesos del personal funcionari de carrera no inclòs en l’annex 6 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 12 _ Annex 8 Llista provisional d'exclosos 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 11 _ Annex 9 Causes d'exclusió 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 10 _ Annex 11 Llista de personal d’altres serveis de salut en comissió de serveis a l’Ib-Salut que ha obtingut l’homologació en el servei de salut d’origen 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Anexo corrección errores anticipo estatutario orden alfab 2016 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 08 - Resolució rectificació errades llistat bestreta cat 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 07 - Resolució bestreta Acord 2016 cat 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 06 - Nota informativa publicació relació bestreta web CAT 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 05 - Listado anticipo personal funcionario 2016 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 04 - Listado anticipo personal estatutario 2016 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 03 - Acord bestreta a compte carrera professional 2016 13-10-2016
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini CAT 20-06-2016
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatoria procediment extraord CAT 19-05-2016
explore subfolder image Personal que puja de nivell
An Adobe Acrobat file 14 - Diligència 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclosos 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 7 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Annex 8 model escrit d'al·legacions 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Annex 8 Model escrit d'al·legacions (AUTOEMPLENABLE) 07-04-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Resum general per consultar annex corresponent 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que ascendeix de nivell de carrera professional 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 2 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 3 Llista de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut amb un nivell de carrera homologat 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 4 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que ascendeix de nivell de carrera professional 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 5 Llista provisional d’exclosos 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 6 Causes d’exclusió 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatòria procediment extraordinari 06-04-2017

Romanents procediments anteriors