Actuacions del Servei de Salut de les Illes Balears en el Programa Operatiu 2014-2020, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Servei de Salut pretén impulsar diverses actuacions que s’inclouen en el Programa Operatiu del FEDER previst per al període 2014-2020 i que estan englobades en els següents objectius temàtics:

 

OBJECTIU TEMÀTIC 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

Amb la finalitat de respondre a la crisi de salut publica que la COVID-19 provocà en els serveis d'atenció sanitària, el PO FEDER 2014-2020 finança la despesa sanitària lligada a la lluita contra la malaltia en el marc del nou objectiu específic 1.2.4 «Actuacions necessàries per reforçar les capacitats de resposta a la crisi de salut pública provocada per la COVID-19».

 

La despesa justificada per l’import de 44.161.187,53 € correspon a contractes fets pels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears per a l'adquisició de material sanitari per protegir el personal sanitari i els malalts i evitar els contagis. En concret es tracta de EPI (màscares, guants, protectors de sabates, bates, granotes, pantalles personals), material per fer proves diagnòstiques (tests) i les despeses de transport derivades.

 

OBJECTIU TEMÀTIC 2: millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació

Aquest objectiu temàtic es pot desglossar en alguns de caràcter més específic, com és ara la promoció dels serveis públics digitals, l’alfabetització digital, l’aprenentatge electrònic i la inclusió digital. En aquest sentit, el Servei de Salut prova de desenvolupar el programa operatiu duent a terme les accions següents:

 

 1. Modernitzar els serveis públics per mitjà de les TIC.
 2. Incrementar l’eficiència en la prestació dels serveis públics.
 3. Utilitzar la tecnologia per eliminar la fractura digital.
 4. Incrementar l’ús dels serveis públics electrònics per part dels ciutadans i de les empreses.
 5. Millorar l’eficiència de la política de compres del Sistema Nacional de Salut.
 6. Implantar la salut electrònica.
 7. Impulsar l’ús de la telemedicina i l’aplicació de les TIC.

1. ACTUACIÓ: Desenvolupament d'un transport sanitari eficient.

2. ACTUACIÓ: Gestió integral de prestacions sanitàries.

3. ACTUACIÓ: Identificació lectrónica de professionals en l’àmbit sanitari.

4. ACTUACIÓ: Sistema d'informació de Son Espases – Fase 2.

5. ACTUACIÓ: Contractació d'una xarxa d'electrocardiografia integrada per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears i equips associats.

6. ACTUACIÓ: Adquisició d'equips d'electrocardiografia i incorporació en la xarxa d'electrocardiografia integrada per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

7. ACTUACIÓ: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de seqüenciació massiva d'ADN per a la Unitat de Genètica i Genòmica del Servei de Salut amb destinació a la Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica de l'Hospital Universitari Son Espases.

8. ACTUACIÓ Història Clínica Única.

9. ACTUACIÓ: Centre de processament de dades (CPD) principal i de suport en l'àmbit de la sanitat.

 

1. ACTUACIÓ: Desenvolupament d'un transport sanitari eficient.

OBJECTIU: Dotar de l'equipament necessari quant a sistemes d'informació i telecomunicacions els vehicles de transport sanitari urgent i no urgent. En concret, l'equipament consisteix en equips de radiocomunicacions, de geolocalització i comunicació de l'estat del vehicle i dispositius sobre els quals instal·lar-hi aplicacions de gestió per emplenar els informes d'assistència, en el cas de transport sanitari urgent, i de recollida de pacients, en el cas del transport sanitari no urgent.

Així, la implantació d'un sistema d'informació per gestionar el transport sanitari no urgent inclou a més el desenvolupament d'un sistema d'informació per emplenar els parts d'assistència dels diferents perfils que intervenen en l'assistència.

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 1.438.561,56 € + 33.817,04 € + 56.681,32 € = 1.529.059,92 € (IVA inclòs).

IMPORT FINANÇAT: 602.774,01 € + 28.014,16 € + 49.024,68 € = 679.812,85 € (IVA inclòs).

DATA D’ADJUDICACIÓ: 24/05/2016, 08/01/2018 i 27/03/2019

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC PA 63/15

Núm. d'expedient: SSCC MO 357/17

Núm. d'expedient: SSCC MO 79/19

 

2. ACTUACIÓ: Gestió integral de prestacions sanitàries.

OBJECTIU: Implantar diversos sistemes d'informació transversals, així com l'equipament necessari per dur-los a terme, que donin suport a una millor gestió i control de les activitats claus de les prestacions sanitàries, de manera que es millori la qualitat i la seguretat tecnològica i clínica. S'espera una millora en la gestió dels processos sanitaris i incrementar el control en la gestió de les prestacions sanitàries.

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 495.479,21 € + 123.318,62 € = 618.797,34 € (IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 16/03/2018 i 27/04/2018

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC PA 186/17

Núm. d'expedient: SSCC PA 46/18

 

3. ACTUACIÓ: Identificació lectrónica de professionals en l’àmbit sanitari.

OBJECTIU: Desenvolupar un projecte d'accés únic als sistemes d'informació del Servei de Salut, la qual cosa requereix alguns treballs d'adequació de les aplicacions per permetre un accés federat amb el directori corporatiu del Servei de Salut de les Illes Balears. 

L'accés als sistemes d'informació del Servei de Salut ha de ser segur a causa de les dades que contenen, però alhora ha de ser senzill per facilitar la labor dels professionals sanitaris. Per a això és necessari dotar-se de sistemes de gestió d'identitats i de control d'accessos que permetin aconseguir tots dos objectius.

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 156.323,66 € (IVA inclòs)

IMPORT FINANÇAT: 51.046,9 € (IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 17/05/2017

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC PN 100/17

 

4. ACTUACIÓ: Sistema d'informació de Son Espases – Fase 2.

OBJECTIU: Durant el Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears 2007-2013 es va posar en marxa un projecte per implantar un sistema d'informació en l'Hospital Universitari Són Espases consistent en la implantació, l'arrencada i el desplegament del sistema d'informació hospitalària entès com el conjunt de solucions informàtiques, així com el maquinari i el programari que aportin una gestió conjunta de les diferents àrees incloent tant la part administrativa com la part assistencial. Aquest projecte es dividia en dues fases clarament diferenciades. La primera fase es va cofinançar amb càrrec al Programa Operatiu 2007-2013 i la segona fase s'ha cofinançat amb càrrec al Programa Operatiu 2014-2020.

Durant aquesta segona fase s'ha implementat una nova versió del sistema d'informació que consolidarà la utilització de les TIC en la gestió eficient de les prestacions sanitàries, la qual cosa afavorirà la millora dels serveis sanitaris per mitjà de la dotació de les TIC.

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 16.998.000,00 € (IVA inclòs)

IMPORT FINANÇAT: 999.937,89 € (IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 29/09/2009

 

5. ACTUACIÓ: Contractació d'una xarxa d'electrocardiografia integrada per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears i equips associats.

OBJECTIU: Davant l'impacte sanitari que es deriva del coneixement precís dels electrocardiogrames obtinguts en els pacients durant l'atenció clínica, especialment la urgent i emergent, es vol implantar un sistema estable i segur d'obtenció, registre, emmagatzematge i visualització a tota la comunitat de les Illes Balears. Aquesta xarxa autonòmica d'electrocardiografia es denominarà d'ara endavant amb l'acrònim RADELEC.

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 1.070.850,00 € (IVA inclòs)

IMPORT FINANÇAT: 535.425,00 € (IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 23/05/2018

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC PA 268/17

 

6. ACTUACIÓ: Adquisició d'equips d'electrocardiografia i incorporació en la xarxa d'electrocardiografia integrada per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

OBJETIVO: L'abast del projecte RADELEC inicialment va establir la dotació d'equips d'electrocardiografia en els dispositius assistencials que o bé no disposaven del recurs d'electrocardiografia (i es requeria) o bé no permetien integrar-se en una xarxa informàtica i que estiguessin en el límit de la seva vida útil, amb la qual cosa es van concursar i adjudicar 199 d'aquests equipaments. No obstant això, des de l'inici de la licitació, han sorgit necessitats sobrevingudes bé per l'aparició de noves necessitats, bé per avaria greu o irresoluble d'equips previs. Per això i mentre no es completi totalment la reposició del parc obsolet d'electrocardiografia de la comunitat de manera que tots els equips puguin integrar-se i treballar en les condicions de la xarxa, es requereix la incorporació d'un nombre d'equipaments que donin solució a aquestes necessitats al més aviat possible.

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 103.674,69 € (IVA inclòs)

IMPORT FINANÇAT: 51.837,34 €(IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 03/12/2018

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC PA 378/18

 

7. ACTUACIÓ: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de seqüenciació massiva d'ADN per a la Unitat de Genètica i Genòmica del Servei de Salut amb destinació a la Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica de l'Hospital Universitari Son Espases.

OBJECTIU: S'estima que el 80 % de les malalties rares són d'origen genètic. A causa de l'heterogeneïtat genètica que presenten certes malalties rares, el diagnòstic molecular per tècniques convencionals no permet l'anàlisi en paral·lel de tots els gens potencialment responsables de la malaltia, alhora que constitueix un procés llarg i costós que pot provocar retards que impedeixen als pacients rebre el consell genètic més adequat per tractar la seva patologia. L'aparició de les noves tecnologies de seqüenciació massiva, denominades NGS (Next Generation Sequencing) permet, a un cost assequible, la seqüenciació d' exomes i genomes complets, amb la qual cosa es redueix considerablement el temps de resposta.

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 311.576,52 € (IVA inclòs)

IMPORT FINANÇAT: 155.788,26 € (IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 02/01/2019

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC PA 399/18

 

8. ACTUACIÓ Història Clínica Única

OBJECTIU: Concentrar i unificar les infraestructures, aplicacions i serveis TIC augmentant la qualitat del servei i reduint els costos de manteniment dels diferents sistemes existents actualment. Es tracta d'homogeneïtzar la gestió dels centres segons nivells assistencials i centrar la informació clínica del pacient en una única plataforma d'història clínica amb les màximes garanties de seguretat clínica i tecnològica.  
Es pretén així generalitzar i consolidar l'ús de la història clínica i la identificació de pacients i professionals en el sistema sanitari impulsant l'aplicació de les TIC en la gestió eficient de les prestacions sanitàries.  
S'instal·laran els equips informàtics i el maquinari necessari per al desenvolupament de la Història Clínica Única, que afavorirà la millora dels serveis sanitaris a per mitjà de la dotació de les TIC.  

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 1.610.687,99 € + 4.921.603,01 € + 1.177.454,78 € + 1.255.696,63 € = 8.965.442,41 € (IVA inclòs)

IMPORT FINANÇAT: 805.345,32 € + 1.845.601,13 € + 588.727,89 € + 627.848,32 € = 3.867.522,66 € (IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 20/11/2017, 26/08/2019, 15/11/2019 i 11/11/2020

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC PA 228/18

Núm. d'expedient: SSCC CC 309/19 LOTE 2

Núm. d'expedient: SSCC CC 309/19 LOTE 8

Núm. d'expedient: SSCC CC 309/19 LOTE 9

Núm. d'expedient: SSCC CC 435/20 LOTE 2

Núm. d'expedient: SSCC CC 435/20 LOTE 4

Núm. d'expedient: SSCC CC 435/20 LOTE 5

Núm. d'expedient: SSCC CC 435/20 LOTE 6

Núm. d'expedient: SSCC CC 435/20 LOTE 8

Núm. d'expedient: SSCC CC 435/20 LOTE 9

 

9. ACTUACIÓ: Centre de processament de dades (CPD) principal i de suport en l'àmbit de la sanitat.

OBJECTIU: Implementar infraestructures fiables per suportar els sistemes d'informació sanitaris, de manera que es millora la implantació de l'eSalut, alhora que es millora la qualitat i la seguretat tecnològica i clínica, la qual cosa inclou, per tant, equipament específic, servidors i qualsevol altre tipus de maquinari, així com el programari necessari per a això.

S'adequarà un CPD principal i un CPD secundari o de suport en ubicacions diferents. Això permetrà la migració de la major part de la infraestructura actualment allotjada en el CPD extern (sota una relació contractual de lloguer) cap al CPD Corporatiu i cap al CPD de l'Hospital Son Llàtzer com a CPD de suport (amb un elevat grau d'obsolescència).

IMPORT D’ADJUDICACIÓ: 1.011.327,08 € + 1.821.609,04 € + 561.440,00 € = 3.394.376,12 € (IVA inclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ: 19/10/2017, 09/05/2018 i 25/07/2019 

Enllaços a la plataforma de contractació

Núm. d'expedient: SSCC 322/17

Núm. d'expedient: SSCC 147/18

Núm. d'expedient: SSCC PA 112/19

  


FONS ADDICIONALS REACT-EU

OBJECTIU TEMÀTIC 20: Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

 

 1. ACTUACIÓ: Reforma de l’Hospital de Manacor
 2. ACTUACIÓ: Centre de Salut d’Artà
 3. ACTUACIÓ: Hospital Psiquiàtric (reforma de l’edifici Lluerna)
 4. ACTUACIÓ: Ampliació de les unitats de cures intermèdies de l’Hospital Universitari Son Llàtzer
 5. ACTUACIÓ: Hospital Psiquiàtric (reforma de l’edifici Alfàbia, d’estada llarga)
 6. ACTUACIÓ: Reforma integral de l’Hospital Verge del Toro
 7. ACTUACIÓ: Obres de reforma de l’Hospital Comarcal d’Inca (Urgències, UCI, Rehabilitació)
 8. ACTUACIÓ: Construcció de la base del 061 a Formentera
 9. ACTUACIÓ: Laboratori de Salut Pública
 10. ACTUACIÓ: Obres de condicionament de reforma per implantar tres equips de radiologia vascular intervencionista (un de biplà i dos de monoplans) a l’Hospital Universitari Son Espases
 11. ACTUACIÓ: Transport sanitari terrestre urgent: equipament d’electromedicina
 12. ACTUACIÓ: Transport sanitari terrestre urgent: material d’immobilització en l’equipament d’ambulàncies
 13. ACTUACIÓ: Unitat Bàsica de Salut Santa Margalida
 14. ACTUACIÓ: Unitat Bàsica de Salut Sant Joan
 15. ACTUACIÓ: Unitat Bàsica de Salut Montuïri

 

 

 1. ACTUACIÓ: Reforma de l’Hospital de Manacor

OBJECTIU: Obres de reforma i ampliació de l’Hospital de Manacor, que suposen augmentar l’estoc de les infraestructures sanitàries de les Illes Balears per mitjà de la reforma i modernització dels hospitals. Els resultats esperats permetran disposar d’espais més confortables i funcionals en els hospitals de les illes i millorar-ne l’accessibilitat, facilitar l’assistència de qualitat i millorar la gestió sanitària de les illes davant situacions de risc per a la salut.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia. 

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 59.028.147,53 €

IMPORT FINANÇAMENT: 14.600.196 €

DATA ADJUDICACIÓ: 07/04/2022

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

2. ACTUACIÓ: Centre de Salut d’Artà

OBJECTIU: Obres de construcció de la nova Unitat Bàsica de Salut d’Artá, Mallorca. A causa de l’obsolescència de la infraestructura, l’augment de la població i la necessitat d’adaptar el centre al pla funcional aprovat per Atenció Primària és necessari construir una nova unitat bàsica, que comptarà amb un edifici de dues plantes i una distribució òptima d’espais per donar una cobertura assistencial millor als usuaris.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia. 

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 3.996.150,76 €

IMPORT FINANÇAMENT: 2.283.515 €

DATA ADJUDICACIÓ: 07/12/2022

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

3. ACTUACIÓ: Hospital Psiquiàtric (reforma de l’edifici Lluerna)

OBJECTIU: Obres de reforma de l’edifici Lluerna de l’Hospital Psiquiàtric, que té com a fi crear una nova unitat dual i albergar diferents usos: una unitat de dia a la planta baixa i una unitat residencial a la planta primera. Les instal·lacions requereixen així d’una reforma de l’edifici per millorar l’assistència sanitària dels usuaris del recinte.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 1.208.520,28 €

IMPORT FINANÇAMENT: 1.208.519 €

DATA ADJUDICACIÓ: 14/05/2020

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

4. ACTUACIÓ: Ampliació de les unitats de cures intermèdies de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

OBJECTIU: Obres de construcció de la nova Unitat de Cures Intermèdies (UCIM) per al tractament de persones afectades per la COVID-19 a l’Hospital Universitari Son Llàtzer (Palma). Per atendre millor els pacients afectats per la COVID- 19, es fa necessari adaptar la zona del Nivell 3 Zona Quirúrgica, en la façana nord-oest. Es faran treballs en els espais que ara ocupen les zones d’estar de familiars i dependències auxiliars, per construir-hi una unitat de cures intermèdies (UCIM) amb nou boxes.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 1.730.178,17 €

IMPORT FINANÇAMENT: 1.895.622 € 

DATA ADJUDICACIÓ: 11/03/2021€

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

5. ACTUACIÓ: Hospital Psiquiàtric (reforma de l’edifici Alfàbia, d’estada llarga)

OBJECTIU: Obres de reforma de l’edifici Alfàbia, d’estada llarga, de l’Hospital Psiquiàtric (Palma). La reforma de l’edifici es du a terme amb la finalitat de millorar les prestacions per a usuaris amb trastorns de personalitat greu que hi resideixen.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 1.434.920,85 €

IMPORT FINANÇAMENT: 1.578.328 €

DATA ADJUDICACIÓ: 27/08/2020

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

6. ACTUACIÓ: Reforma integral de l’Hospital Verge del Toro

OBJECTIU: Obres d’execució de reforma interior i ordenació de la parcel·la de l’Hospital Verge del Toro (Maó).

PRINCIPAL: Creació de nous recursos hospitalaris i ambulatoris a l’espai de l’Hospital Verge del Toro, orientats a proporcionar una atenció integral i de qualitat als pacients amb malalties cròniques i a les persones que els cuiden.

ESPECÍFICS:

 • Utilització de les instal·lacions pròpies i recuperació d’un espai emblemàtic.
 • Abordatge del pacient amb malalties cròniques complexes i avançades, centrat en la persona, el cuidador i la família amb visió integral i transversal.
 • Unitats d’estada mitjana i llarga, orientades a les cures, tractaments i rehabilitació funcional.
 • Creació d’unitats de pal·liatius complexos.
 • Posar a l’abast d’Atenció Primària l’accés directe dels recursos hospitalaris.
 • Aprofitament de l’espai per a altres dispositius no assistencials.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 14.514.030,47 €

IMPORT FINANÇAMENT: 4.465.673 €

DATA ADJUDICACIÓ: 07/04/2022

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

7. ACTUACIÓ: Obres de reforma de l’Hospital Comarcal d’Inca (Urgències, UCI, Rehabilitació)

OBJECTIU: Reforma del Servei d’Urgències, Unitat de Crítics i Servei de Rehabilitació de l’Hospital Comarcal d’Inca, que respon a la necessitat d’adaptar les instal·lacions al centre hospitalari principalment al creixement de la població, donar una millor cobertura sanitària al sector sanitari i adaptar el centre al pla funcional.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 8.000.372,38 €

IMPORT FINANÇAMENT: 9.309.848 €

DATA ADJUDICACIÓ: 02/12/2020

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

8. ACTUACIÓ: Construcció de la base del 061 a Formentera

OBJECTIU: Obres de construcció de l’edifici per a la base del SAMU 061 a l’Hospital de Formentera, per al desenvolupament correcte de les seves activitats, com ara l’atenció sanitària urgent i emergent, els trasllats intrahospitalaris, l’assistència d’emergències col·lectives i altres serveis de naturalesa crítica.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 2.771.287,2 €

IMPORT FINANÇAMENT: 2.905.490 €

DATA ADJUDICACIÓ: 23/05/2022

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

9. ACTUACIÓ: Laboratori de Salut Pública

OBJECTIU: Obres del Laboratori de Salut Pública a l’Hospital General (Palma).

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ/IMPORT LICITACIÓ: 1.661.496,24 €

IMPORT FINANÇAMENT: 1.661.496,24 €

DATA ADJUDICACIÓ: 10/07/2019

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

10. ACTUACIÓ: Obres de condicionament de reforma per implantar tres equips de radiologia vascular intervencionista (un de biplà i dos de monoplans) a l’Hospital Universitari Son Espases

OBJECTIU: Després de l’adjudicació dels contractes derivats de l’AM 2021/101 del Pla INVEAT, se subministra un equip de radiologia neurovascular intervencionista (SSCC PD 160/22) i dos equips, respectuosos amb el medi ambient, de radiologia vascular intervencionista (SSCC PD 151/22) que inclou el següent:

 • la instal·lació dels equips, la seva legalització i posada en servei perfectament integrats amb els sistemes d’informació segons les indicacions del Servei Salut de les Illes Balears.
 • el manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia
 • el desmuntatge i retirada de l’equipament a substituir i els seus elements auxiliars
 • la redacció del projecte per implantar els dos equips en els locals de destinació

Es recull dins d’aquest contracte la redacció del projecte per implantar l’equip en el local de destinació en el termini màxim de 30 dies, i del que l’adjudicatari ha presentat l’oportú projecte, el qual ha estat supervisat favorablement.

Per a la instal·lació i posada en servei de manera correcta és necessari adequar, per mitjà d’un contracte d’obres de reforma, les sales d’acord amb el projecte supervisat.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 1.208.803 €

IMPORT FINANÇAMENT: 1.208.803 €

DATA ADJUDICACIÓ: 25/11/2022

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

 

11. ACTUACIÓ: Transport sanitari terrestre urgent: equipament d’electromedicina

OBJECTIU: Subministrament d’equipament i material sanitari necessari per dotar les ambulàncies de transport sanitari urgent de l’entitat pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 94.802,43 €

IMPORT FINANÇAMENT: 94.802,43 €

DATA ADJUDICACIÓ: A la data de publicació no s’ha adjudicat el contracte

 

12. ACTUACIÓ: Transport sanitari terrestre urgent: material d’immobilització en l’equipament d’ambulàncies

OBJECTIU: Subministrament de material d’immobilització necessari per dotar les ambulàncies de transport sanitari urgent de l’entitat pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 190.302,75 €

IMPORT FINANÇAMENT: 190.302,75 €

DATA ADJUDICACIÓ: A la data de publicació no s’ha adjudicat el contracte

 

13. ACTUACIÓ: Unitat Bàsica de Salut Santa Margalida

OBJECTIU: Obres de construcció de la nova Unitat Bàsica de Salut Santa Margalida, Mallorca.

Objectiu temàtic (OT): Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 2.390.142,69 €

IMPORT FINANÇAMENT: 2.593.294 €

DATA ADJUDICACIÓ: 08/09/2022

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

14. ACTUACIÓ: Unitat Bàsica de Salut Sant Joan

OBJECTIU: Obres de construcció de la nova Unitat Bàsica de Salut Sant Joan, Mallorca.

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ/IMPORT LICITACIÓ: 570.641,14 €

IMPORT FINANÇAMENT: 686.995 €

DATA ADJUDICACIÓ: 12/08/2022

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic


15. ACTUACIÓ: Unitat Bàsica de Salut Montuïri

OBJECTIU: Obres de construcció de la nova Unitat Bàsica de Salut Montuïri, Mallorca.

Objectiu temàtic (OT)

20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

Objectiu específic (OE)

20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

IMPORT ADJUDICACIÓ / IMPORT LICITACIÓ: 676.5765, 86 €

IMPORT FINANÇAMENT: 776.717 €

DATA ADJUDICACIÓ: 16/08/22

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic