Deures dels pacients

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Deures dels pacients

  1. Deure de complir les prescripcions sanitàries generals, comunes a tota la població, i les específiques, determinades pels serveis sanitaris.
  2. Deure de tenir cura de les instal·lacions i de col·laborar en el manteniment de l’habitabilitat, la higiene i la seguretat de les institucions sanitàries.
  3. Deure de responsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions del sistema sanitari, especialment pel que fa a la utilització dels serveis, dels procediments de baixa laboral o d’incapacitat permanent i de les prestacions terapèutiques i socials.
  4. Deure de complir les normes i els procediments d’ús i accés als drets atorgats per la Llei i de respectar les normes establertes a cada centre i el personal que hi presti servei.
  5. Deure de signar el document pertinent en el cas que es negui a acceptar les actuacions sanitàries o el tractament. En aquest document ha de quedar expressat amb claredat que el pacient n’ha estat prou informat i que rebutja el procediment proposat.
  6. Deure d’avisar al més aviat possible el sistema sanitari sobre el fet que no farà ús d’un servei programat, amb la finalitat de poder planificar adequadament els serveis i de permetre que un altre usuari ocupi el seu lloc en la llista d’espera.
  7. Deure de cooperar amb l’autoritat sanitària en la prevenció de les malalties.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.