La Comissió d’Investigació d’Atenció Primària (AP) de Mallorca per acord dels seus membres, obri la desena convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació que es realitzin en l’àmbit d’AP de Mallorca (IB-Salut). L’objectiu d’aquesta convocatòria interna competitiva és la promoció de la investigació en AP de Mallorca. La dotació d’aquesta convocatòria prové del fons generat com a “overhead” d’investigació que ascendeix fins a 6.000 €.

Bases

1. L’àmbit de la convocatòria és la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (GAPMallorca).
2. En el marc d’aquesta convocatòria cada investigador/a només pot participar en una sola proposta. La dedicació al projecte és compatible amb la realització d’altres projectes competitius.
3. L’Investigador/a principal i al menys el 50% de l’equip investigador del projecte ha de tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb la GAP-Mallorca, com      a mínim durant el temps comprès entre la presentació de les sol•licituds i la finalització del projecte. No obstant això, poden formar part de l’equip investigador professionals d’altres
    centres i institucions alienes a AP de Mallorca.
4. L’investigador/a principal no podrà estar vinculat/da a un pla de formació especialitzada durant el període d’execució del projecte.
5. És requisit que la valoració de la qualitat del projecte tingui una puntuació mitjana mínima de 65.
6. L’investigador/a principal no ha d’haver obtingut una ajuda prèvia de la convocatòria en els darrers 5 anys
7. A similars puntuacions investigadors/es d’atenció primària principals d’un projecte competitiu en els darrers 10 anys.
8. Per optar a les ajudes, les persones interessades han documentació en format electrònic a la Comissió d’Investigació (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), amb la indicació a l'assumpte “Convocatòria 2022 d’ajudes per a projectes d’investigació AP Mallorca”. La data límit és dia 5 de març de 2023 a les 23:59 hores. 

 • Sol•licitud signada per l’investigador/a principal del projecte
 • Composició de l’equip investigador, nom i llinatges i centre de treball
 • Currículum investigador dels darrers 5 anys de l’investigador/a principal, en text lliure o bé la versió abreujada del Currículum Vitae Normalitzat (CVA).
 • Memòria del projecte, ha de seguir el següent esquema:
  • Títol
  • Paraules clau
  • Antecedents, estat actual del tema, la finalitat del projecte, la rellevància, els antecedents i l'estat actual del coneixements científico-tècnics (màxim 3 pàgines). Citar les referències en l'apartat següent de bibliografia més rellevant, 
  • Bibliografia més rellevant (màxim 1 pàgina)
  • Hipòtesi/Objectius (màxim 1 pàgina)
  • Mètodes (màxim 3 pàgines): disseny, subjectes d’estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi
  • Pla de feina (màxim 1 pàgina). Etapes de desenvolupament de l’es distribució de les tasques de tot l’equip investigador. Indicar el lloc de realització del projecte
  • Justificar mitjans necessaris i incloure un pressupost detallat, amb do apartats:
   • béns i serveis
   • viatges i dietes

9. La dotació màxima per projecte serà de béns i serveis i/o viatges i dietes en el cas que sigui imprescindible per a l’execució del projecte
10. Els fons concedits es beneficiari, a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). Totes les despeses associades al projecte, s’han de justificar amb les corresponents        factures i es veuran reflectides a la comptabilitat.
11. El Comitè Avaluador s’encarregarà d'avaluar els projectes i de condecir les ajudes. En la valoració dels projectes s’han de tenir en compte els factors següents:

 • Qualitat del projecte
 • Viabilitat del projecte 
 • Adequació del pressupost
 • Interès per l'AP, especialment malalties cròniques i problemes de salut d'elevada freqüència
 • Projectes que potencialment es puguin presentar en el futur a convocatòries competitives estatals o europees

12. El lliurament del finançament queda condicionat a l’aprovació de la Comissió d’Investigació d'AP l’informe favorable del Comitè Ètic d’Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)
13. La resolució de la convocatòria, es notificarà als/les investigadors/es principals, a la GAP-Mallorca i a la direcció d'IdISBa la primera setmana d'abril del 2023
14. L’investigador/a principal de cada projecte finançat ha de presentar, abans del 30 de juny de 2024, una memòria científica amb els objectius assolits i els principals resultats, i una
      memòria econòmica justificativa. Aquests dos documents s'han de presentar per duplicat: un exemplar per a la Unitat d'Investigació de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i l'altre
      per a l’IdISBa
15. Les incidències que es produeixin durant el període de finançament s'han d’enviar a la secretària de la Comissió d'Investigació d'AP de Mallorca 
16. Si un projecte en el termini de 3 anys posteriors a la seva adjudicació no s'ha començat a executar, ni ha fet cap despesa, es donarà per exhaurit el seu finançament
17. El Comitè Avaluador estarà format per membres externs a GAP-Mallorca amb experiència investigadora i d'avaluació d'investigació

0
0
0
s2sdefault

              

_____________________________

Agenda AP Mallorca

Setembre 2023
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30