La Comissió d’Investigació d’Atenció Primària (AP) de Mallorca per acord dels seus membres, obri la novena convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació que es realitzin en l’àmbit d’AP de Mallorca (IB-Salut).


L’objectiu d’aquesta convocatòria interna competitiva és la promoció de la investigació a l'àmbit de l'atenció primària de Mallorca.


La dotació d’aquesta convocatòria prové del fons generat com a “overhead” d’investigació que ascendeix fins a 6.000 €.

 

Bases

 1. L’àmbit de la convocatòria és la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (GAPMallorca).
 2. En el marc d’aquesta convocatòria cada investigador/a només pot participar en una sola proposta. La dedicació al projecte és compatible amb la realització d’altres projectes competitius.
 3. L’Investigador/a principal i al menys el 50% de l’equip investigador del projecte ha de tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb la GAP-Mallorca, com a mínim durant el temps comprès entre la presentació de les sol•licituds i la finalització del projecte. No obstant això, poden formar part de l’equip investigador professionals d’altres centres i institucions alienes a APMallorca.
 4. L’investigador/a principal no podrà estar vinculat/da a un pla de formació especialitzada durant el període d’execució del projecte.
 5. És requisit que la valoració de la qualitat del projecte tingui una puntuació mitjana mínima de 65.
 6. L’investigador/a principal que no ha d’haver obtingut una ajuda prèvia de la convocatòria en els darrers 5 anys,
 7. A similars puntuacions (±10%), es prioritzaran els projectes d’aquells investigadors/es d’atenció primària novells o que no hagin estat investigadors/es principals d’un projecte competitiu en els darrers 10 anys.
 8. Per optar a les ajudes, les persones interessades han d’enviar la següent documentació en format electrònic a la Comissió d’Investigació (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), indicant a l’assumpte: “Convocatòria 2021 d’ajudes per a projectes d’investigació AP Mallorca”. La data límit és dia 14 de gener de 2022 a les 24 hores.
  1. Sol•licitud signada per l’investigador/a principal del projecte.
  2. Composició de l’equip investigador, nom i llinatges i centre de treball.
  3. Currículum investigador dels darrers 5 anys de l’investigador/a principal, en text lliure o bé la versió abreujada del Curriculum Vitae Normalitzat (CVA).
  4. Memòria del projecte, ha de seguir el següent esquema:
   • Títol
   • Paraules clau 
   • Antecedents, estat actual del tema (màxim 3 pàgines): On consti la finalitat del projecte, la rellevància i els antecedents i estat actual dels coneixements científico-tècnics. Citar les referències en l’apartat següent de bibliografia més rellevant. 
   • Bibliografia més rellevant (màxim 1 pàgina) 
   • Hipòtesi/Objectius (màxim 1 pàgina) 
   • Mètodes (màxim 3 pàgines): disseny, subjectes d’estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l’estudi. 
   • Pla de feina (màxim 1 pàgina). Etapes de desenvolupament de l’estudi i distribució de les tasques de tot l’equip investigador. Indicar el lloc de realització del projecte.
   • Justificar mitjans necessaris i incloure un pressupost detallat, amb dos apartats: i.
    • béns i serveis 
    • viatges i dietes.
 9. La dotació màxima per projecte serà de 2.000€, i es podrà destinar a despeses de béns i serveis i/o viatges i dietes en el cas que sigui imprescindible per a l’execució del projecte.
 10. Els fons concedits es depositaran a un compte específic, a nom de l’Investigador/a beneficiari, a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). Totes les despeses associades al projecte, s’han de justificar amb les corresponents factures i es veuran reflectides a la comptabilitat. 
 11. El Comitè Avaluador s’encarregarà d’avaluar els projectes i de concedir les ajudes. En la valoració dels projectes s’han de tenir en compte els factors següents:
  1. Qualitat del projecte. 
  2. Viabilitat del projecte. 
  3. Adequació del pressupost. 
  4. Interès per a l’AP, especialment malalties cròniques i problemes de salut d’elevada freqüència. 
  5. Projectes que potencialment es puguin presentar en el futur a convocatòries competitives estatals o europees. 
 12. El lliurament del finançament queda condicionat a l’aprovació de la Comissió d’Investigació d’AP Mallorca i, en cas que el Comitè Avaluador ho consideri, a l’informe favorable del Comitè Ètic d’Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). 
 13. La resolució de la convocatòria, es notificarà als/les investigadors/es principals, a la GAP-Mallorca i a la direcció d’IdISBa la primera setmana de març del 2022. 
 14. L’investigador/a principal de cada projecte finançat ha de presentar, abans del 30 de Juny de 2023, una memòria científica (amb els objectius assolits, els principals resultats) i una memòria econòmica justificativa. Aquests dos documents s’han de presentar per duplicat: un exemplar per a la unitat d’investigació de la gerència i un altre per a l’IdISBa. 
 15. Les incidències que es produeixin durant el període de finançament s'han d’enviar a la secretària de la Comissió d’Investigació d’AP de Mallorca. 
 16. En el cas que no es presenti la memòria científica o econòmica dels projectes finançats poden derivar-se devolucions dels fons rebuts. 
 17. El Comitè Avaluador estarà format per membres externs a GAP-Mallorca amb experiència investigadora i d’avaluació d’investigació.
0
0
0
s2sdefault

Agenda AP Mallorca

Maig 2022
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31