La Comissió d’Investigació d’Atenció Primària (AP) de Mallorca per acord dels seus membres, obri la setena convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació que es realitzin en l’àmbit d’AP de Mallorca (IB-Salut).

Objectiu
Promoure a través d’aquesta convocatòria interna competitiva la investigació en AP de Mallorca.

Dotació
La dotació d’aquesta convocatòria prové del fons generat com a “overhead” d’investigació que ascendeix fins a 6.000 €.

Bases
1. L’àmbit de la convocatòria és la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (GAPMallorca).
2. En el marc d’aquesta convocatòria cada investigador pot participar en una sola proposta. La dedicació al projecte és compatible amb la realització d’altres projectes.
3. L’Investigador principal i al menys el 50% del investigadors del projecte han de tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb la GAP-Mallorca, com a mínim durant el temps comprès entre la presentació de les sol·licituds i la finalització del projecte. No obstant això, poden formar part de l’equip investigador professionals d’altres centres i institucions alienes a AP de Mallorca.
4. L’investigador principal no podrà estar vinculat a un pla de formació especialitzada durant el període d’execució del projecte.

5. Per optar a les ajudes, les persones interessades han d’enviar la següent documentació en format electrònic a la Comissió d’Investigació (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), indicant a l’assumpte: “Convocatòria 2019 d’ajudes per a projectes d’investigació AP Mallorca”. La data límit és el 10 de Gener de 2020.

 • Sol·licitud signada per l’investigador principal del projecte. 
 • Composició de l’equip investigador, nom i llinatges i centre de treball. 
 • La memòria del projecte es podrà presentar en format FIS (s’adjunta el document amb la plantilla) o en text lliure seguint el següent esquema: 
  • Títol 
  • Resum de 250 paraules (Objectius i mètodes del projecte) 
  • Paraules clau 
  • Antecedents, estat actual del tema (màxim 3 pàgines): On consti la finalitat del projecte, la rellevància i els antecedents i estat actual dels coneixements científico-tècnics.
  • Citar les referències en l’apartat següent de bibliografia més rellevant. 
  • Bibliografia més rellevant (màxim 1 pàgina) 
  • Hipòtesi/Objectius (màxim 1 pàgina) 
  • Mètodes (màxim 3 pàgines): disseny, subjectes d’estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l’estudi. 
  • Pla de feina (màxim 1 pàgina). Etapes de desenvolupament de l’estudi i distribució de les tasques de tot l’equip investigador. Indicar el lloc de realització del projecte. 
  • Justificar mitjans necessaris i incloure un pressupost detallat, amb dos apartats: i. béns i serveis ii. viatges i dietes.

6. Currículum resumit dels darrers 7 anys de l’investigador principal en format FIS (s’adjunta model de document) o en text lliure seguint el mateix o bé la versió abreujada del CVN (Curriculum Vitae Normalitzat).
7. La dotació màxima per projecte serà de 2000€, que es podran destinar a despeses de béns i serveis i/o viatges i dietes en el cas que sigui imprescindible per a l’execució del projecte.
8. Els fons concedits es depositaran a un compte específic, a nom de l’Investigador beneficiari, a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). Totes les despeses associades al projecte, s’han de justificar amb les corresponents factures i es veuran reflectides a la comptabilitat. 3
9. El Comitè Avaluador s’encarregarà d’avaluar els projectes i de concedir les ajudes. En la valoració dels projectes s’han de tenir en compte els factors següents:

 • Qualitat del projecte.
 • Viabilitat del projecte.
 • Adequació del pressupost.
 • Interès per a l’AP, especialment malalties cròniques i problemes de salut d’elevada freqüència.
 • Projectes que potencialment es puguin presentar en el futur a convocatòries competitives estatals o europees. 
 • El lliurament del finançament queda condicionat a l’aprovació de la Comissió d’Investigació d’AP Mallorca i, en cas que el Comitè Avaluador ho consideri, l’informe favorable del Comitè Ètic d’Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). 

11. La resolució de la convocatòria, es notificarà als investigadors principals, a la GAP-Mallorca i a la direcció d’IdISBa la primera setmana de març del 2020.
12. L’investigador principal de cada projecte finançat ha de presentar, abans del 30 de Juny de 2021, una memòria científica (amb els objectius assolits, els principals resultats) i una memòria econòmica justificativa. Aquests dos documents s’han de presentar per duplicat: un exemplar per a la unitat d’investigació de la gerència i un altre per a l’IdISBa.
13. Les incidències que es produeixin durant el període de finançament s'han d’enviar a la secretària de la comissió d’investigació d’AP de Mallorca.
14. En el cas que els investigadors no presentin la memòria científica o econòmica dels projectes finançats poden derivar-se devolucions dels fons rebuts.
15. El Comitè Avaluador estarà format per membres externs a GAP-Mallorca amb experiència investigadora i d’avaluació d’investigació.

 

  DOCUMENTACIÓ 

 

 

Bases de la convocatòria

 

 

Formulari de sol·licitud d'ajudes a projectes d'investigació 2019

   

 

0
0
0
s2sdefault

              

_____________________________

Agenda AP Mallorca

Octubre 2023
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31