¿Qué es el IB-SALUT?

El Servicio de Salud de las Islas Baleares es un ente público que garantiza la asistencia sanitaria en las Islas Baleares

Memòria Pressuposts 2015

Memoria presupuestaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares: año 2015

Els pressuposts per a l'any 2015 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per assolir els objectius que s'hi plantegen en el marc d'un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d'equitat, eficiència, qualitat, universalitat, coordinació institucional, participació i autonomia.

 

Objectius per a l'exercici de 2015

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències s'han desenvolupat elaborant un procés racional i planificat basat en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual, que han determinat un mapa estratègic que defineix els objectius estratègics que han de regir les accions concretes i els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències.

 

Aquests objectius s'agrupen en quatre àmbits:

 1. el client,
 2. els processos interns,
 3. l'aprenentatge i el coneixement, i
 4. la sostenibilitat i l'eficiència.

 

Per a cadascun d'aquests àmbits, els objectius definits són els següents:

 

A) El client:

 1. La ciutadania com a protagonista del procés assistencial.
 2. Millorar l'accessibilitat i el temps de resposta en els processos assistencials.
 3. Una atenció primària reforçada com a garantia de proximitat a la ciutadania.
 4. Aconseguir una atenció personalitzada.
 5. Avançar en l'ús adequat dels dispositius assistencials.
 6. Reforçar el compromís per millorar els nivells de salut de la població.

 

B) Processos interns:

 1. Aprofundir en el desenvolupament dels contractes de gestió.
 2. Augmentar la cooperació entre els nivells assistencials.
 3. Fomentar i aprofitar les sinergies internes i externes.
 4. Proporcionar visibilitat i permeabilitat al Servei de Salut.
 5. Promoure la gestió clínica.
 6. Millorar l'atenció urgent.
 7. Garantir la qualitat i la seguretat dels pacients.
 8. Millorar l'atenció als infants i a les dones.
 9. Impulsar el progrés, la innovació i l'R+D+I

 

C) Aprenentatge i coneixement:

 1. Augmentar el lideratge i la professionalització dels comandaments intermedis i del personal directiu.
 2. Aconseguir l'atracció i la fidelització dels millors professionals.
 3. Potenciar el desenvolupament dels valors professionals i de la gestió del coneixement.
 4. Avançar cap a un nou Servei de Salut capaç d'orientar estratègicament, donar suport i seguir l'evolució del conjunt del sistema.
 5. Potenciar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació. o Avançar en el pla d'infraestructures.

 

D) Sostenibilitat i eficiència:

 1. Dissenyar un sistema de finançament prospectiu.
 2. Garantir la sostenibilitat del sistema sanitari de les Illes Balears.
 3. Profunditzar en l'ús racional dels medicaments

 

 

Acceso a la memoria completa de presupuestos IB-SALUT 2015 (sólo disponible v. catalana)