Logo ASEF

EDUCOVID

\ Un equip de sis persones, coordinat per la gestora de casos pediàtrics, farà el seguiment dels centres educatius

\ Hi ha un telèfon per a resoldre dubtes i la coordinació amb pares i professors, Infocovid Pediàtric: 900 700 222

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera compta des de la setmana passada amb un nou dispositiu d'atenció al coronavirus, dirigit als centres educatius d'Eivissa i Formentera, que s'encarregarà de la coordinació de les actuacions relatives als contactes estrets dels alumnes positius en l'àmbit escolar.

EDUCOVID és un dispositiu que combina les tasques d'una central de rastreig destinada a la població infantil escolaritzada, i les de la UVAC exprés, ja que entre les seves funcions també hi són les de fer les proves PCR o cribratges que siguin necessaris en l'àmbit escolar.

L'equip està coordinat per Mónica Yern, infermera gestora de casos pediàtrics del Pla de Cronicitat, a més de coordinadora dels programes Cooreducasalut i Alerta Escolar, iniciatives per millorar l'atenció als escolars amb patologies cròniques i la resposta que es dona des dels centres educatius. A més de la responsable, l'equip el formen també dues infermeres més, dos tècnics en cures d'infermeria (TCE) i una auxiliar administrativa.

A més d'aquest nou equip —que ja abans de l'inici escolar ha mantingut reunions amb tots els centres educatius per coordinar les accions que s'han impulsat, tant preventives com d'actuació davant possibles casos—, també s'ha engegat un nou telèfon d'atenció a la COVID-19 en l'àmbit pediàtric, amb l'objectiu de resoldre dubtes i coordinar des de Salut a pares i professorat. Aquest servei telefònic, anomenat Infocovid Pediàtric (900 700 222), està operatiu de dilluns a diumenge de 8 a 20 h.

Si l'alumne o l'alumna presenta símptomes greus o dificultat respiratòria, s'ha de telefonar al 061 per al trasllat a l'Hospital Can Misses.

Des de l'equip d'EDUCOVID s'ha preparat un protocol d'actuació que s'ha compartit amb els centres escolars per prevenir i detectar possibles casos. Aquest document recull que cada dia els alumnes han de prendre's la temperatura abans d'anar al centre escolar. En cas que la temperatura sigui igual o superior als 37,5 °C o que es presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 —aparició aguda de febre, tos i sensació de falta d'aire, disminució del gust i olfacte, esgarrifances, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits— no han d'acudir al centre i han de demanar cita amb el seu pediatre o metge de família, a més d'avisar el centre educatiu, tant si l'alumne és sospitós com si es confirma el cas.

Cal destacar que, segons els experts, la simptomatologia de la COVID-19 en la població infantil es presenta de manera menys freqüent que en els adults de forma respiratòria típica i és més habitual la presentació atípica amb símptomes gastrointestinals (malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor abdominal, i diarrea).

Les mesures davant un cas sospitós en el propi centre educatiu són iniciar les actuacions de protecció. Aquestes s'engeguen amb el rentat de mans per part del tutor/tutora escolar, que posteriorment li ha de col•locar la màscara quirúrgica a l'alumne —FFP2 si l'alumne no la té. L'alumne s'ha de rentar les mans i ha de ser traslladat a una sala d'aïllament habilitada. A continuació es contactarà amb els pares o tutors legals per informar de la situació i perquè acudeixin al centre a recollir a l'alumne. El tutor escolar, sempre que no sigui vulnerable, ha d'estar amb l'alumne fins que el recullin, mantenint una distància de seguretat.

L'actuació davant la sospita de COVID-19 d'un alumne/alumna permet l'alumnat i el personal docent que siguin contactes estrets estar en el centre escolar, però amb mesures de protecció fins que es tinguin els resultats de la PCR. Per la seva banda, l'alumne/alumna no pot assistir a classe fins a tenir el resultat de la PCR i que s'hagin resolt els seus símptomes. Igualment, ha d'estar aïllat, tant ell com els seus convivents, amb quarantena preventiva. L'equip sanitari, per la seva banda, una vegada tengui el resultat de la PCR, el comunicarà als pares o tutors legals, i també a la Direcció General de Salut Pública i al Centre Balear d'EDUCOVID. Per la seva banda EDUCOVID ha d'informar de l'existència d’un cas positiu per correu electrònic al Servei d'Epidemiologia, a l'equip directiu del centre educatiu, a la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació, al centre de salut referent del centre educatiu i a la Direcció Mèdica i d'Infermeria d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

En un cas confirmat —lleu o asimptomàtic— l'alumne ha d'estar en aïllament domiciliari durant almenys deu dies, doncs la durada d'aquest aïllament s'ha d'estendre fins que estigui tres dies sense símptomes. En paral•lel s'ha d'iniciar l'estudi de contactes. A més, s'ha d'activar la UVAC pediàtrica per prendre mostres en el centre escolar o en el lloc convingut amb les autoritats sanitàries i d'educació.

Els contactes estrets que siguin treballadors han de contactar amb el seu servei de prevenció de riscos laborals. L'equip directiu del centre educatiu és l'encarregat d'informar les famílies per via telefònica i per escrit que el seu fill/filla és un contacte estret, a més de facilitar totes les dades de positius i contactes estrets a EDUCOVID.

La UVAC pediàtrica d'EDUCOVID sol•licitarà i farà la prova PCR als contactes estrets escolars. Aquests són, en el cas de les escoletes i educació infantil, tots els nens del grup de convivència estable (GCE), ja que no porten màscara, mentre que a partir d'educació primària fins al final dels cicles educatius —que sí duen màscara— s'ha de valorar, amb l'equip directiu del centre escolar, les mesures a adoptar segons el grau de compliment de les normes, i serà el tutor o tutora els qui hauran de determinar si s'han complert els requisits de seguretat. Els casos negatius han de fer una quarantena durant catorze dies, si no apareixen símptomes. EDUCOVID és l'encarregat de fer el seguiment i control dels contactes estrets que siguin escolars. En els casos positius dels contactes estrets, s'ha de valorar com a brot quan hi hagi més de tres casos en el centre educatiu. En cas de brot, es decidiran les mesures a adoptar.

Si el brot es dona dins d'un aula es procedirà a l'aïllament domiciliari dels casos. També a la identificació i quarantena dels contactes del grup de convivència estable (GCE) en el qual s'organitzen certes aules, o dels contactes estrets de la classe no organitzada com a GCE. Si els casos pertanyen a un GCE, se suspendrà l'activitat docent del grup catorze dies des de l'inici de la quarantena dels contactes.

Si els casos pertanyen a una classe no organitzada com a GCE, es mantindrà l'activitat docent per als alumnes no classificats com a contactes estrets amb normalitat extremant les mesures de prevenció i higiene en totes les etapes educatives, amb excepció del GCE afectat.

Si el brot es dona en diverses aules sense vincle epidemiològic, és a dir quan no hi ha relació entre els casos, es farà l’aïllament domiciliari dels casos, s'identificarà i es farà la quarantena dels contactes del GCE o dels contactes estrets de la classe no organitzada com a GCE. Si els casos pertanyen a un GCE, se suspendran les classes del GCE fins que transcorrin catorze dies des de l'inici de la quarantena dels contactes. Si els casos pertanyen a una classe no organitzada com a GCE, es mantindrà l'activitat docent per als alumnes no classificats com a contactes estrets en cadascuna d'aquestes classes. Es continuarà l'activitat docent amb normalitat extremant les mesures de prevenció i higiene en totes les etapes educatives, amb excepció dels grups afectats.

Si el brot es dona en diverses aules amb vincle epidemiològic es procedirà a l'aïllament domiciliari dels casos, a la identificació i quarantena dels contactes del GCE o dels contactes estrets de la classe no organitzada com a GCE, també a l'estudi de la relació existent entre els casos i si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic i no s'han pogut implementar les mesures de prevenció i higiene es valorarà l'adopció de mesures addicionals com l'extensió de la quarantena i la suspensió de l'activitat docent d'altres grups fins a transcorreguts catorze dies des de l'inici de la quarantena, o el temps que s'indiqui en funció de l'evolució del brot. L'actuació pot portar al tancament de línies completes, cicles o etapes educatives.

Finalment, si el brot es donàs en el context d'una transmissió no controlada, la Direcció General de Salut Pública i Participació avaluarà el risc per considerar la necessitat de prendre més mesures i valorarà, en última instància, el tancament temporal del centre educatiu. La reobertura del centre educatiu tindrà lloc quan la situació estigui controlada i no hi hagi risc per a la comunitat educativa.