Logo ASEF

De conformitat amb el que disposa la Disposició transitòria segona de l'Acord de Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Taula Sectorial de Sanitat de 11 de novembre de 2016, per qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitats, i un cop constituïdes borses de les categories i especialitzats que s'indiquen a continuació, es procedeix a suprimir de la Intranet les següents borses de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, atès que a partir de la constitució de la borsa única de cadascuna de les categories, han perdut la seva vigència:

Així mateix, de conformitat amb l'Àpartat 2 de la Disposició transitòria segona, s'acorda mantenir vigents les llistes de les borses de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de les següents categories fins que es constitueixin borses úniques:

  • Assistent social, Terapeuta Ocupacional -  Hospital Can Misses: alfabètic | puntuació
  • Assistent social, Terapeuta Ocupacional -  Hospital de Formentera:  alfabètic puntuació
  • Assistent social, DUI, T.E. Higienista Dental, Terapeuta Ocupacional -  Atenció Primària:  alfabètic | puntuació

* Es manté el llistat d'Infermeria, tot i existir Borsa Única per aquesta categoria, només per a la contractació d'infermeria del Servei d'Urgències d'Atenció Primària.