Logo ASEF

La consellera ha assistit a la presentació del Pla Estratègic de l’Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per als anys 2022 a 2024, que ha tingut lloc a l’Hospital Can Misses amb l’assistència de representants dels ajuntaments i consells d’Eivissa i Formentera, coordinadors de centres de salut, caps de servei i supervisores d’infermeria dels Hospitals Can Misses i Formentera.

Per abordar el Pla Estratègic per als propers tres anys s’ha fet una anàlisi estratègica, interna i externa, un diagnòstic estratègic posterior i per a això s’han utilitzat les matrius DAFO (dificultats, amenaces, fortaleses i oportunitats) i CAME (corregir debilitats, afrontar amenaces, mantenir fortaleses i explorar oportunitats).

El document se centra en nou línies estratègiques, amb una sèrie d’objectius i accions cadascuna: model assistencial i cartera de serveis; potenciar l’atenció primària; compromís de la institució amb els professionals; docència; formació; recerca i innovació; control de gestió; seguretat del pacient i qualitat assistencial; humanització de l’atenció sanitària; responsabilitat social corporativa, i comunicació interna i externa.

El Pla Estratègic compta amb una fase final de seguiment i avaluació que permetrà comprovar el grau de compliment d’aquests objectius i impulsarà les accions correctores necessàries per complir-los en les dates i amb els recursos marcats. Aquesta darrera fase recaurà sobre la recentment creada unitat de millora contínua i seguretat del pacient, que coordina Maria Costa.

A més de la participació transversal d’equips d’atenció primària i atenció hospitalària de diferents categories, el Pla Estratègic ha estat compartit amb tots els professionals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i ha comptat amb diferents propostes de millora en l’elaboració.

Descobreix el Pla Estratègic de l'’rea de Salut d'Eivissa i Formentera 2022-2024