Logo ASEF

\ S'han format 60 professionals el 2022 en matèria de gestió de residus

\ Personal de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha fet una visita a les instal·lacions de l'empresa gestora dels residus sanitaris

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va gestionar durant l'any 2022 370 tones de residus dels quals 233.148,81 kg van ser de residus del Grup II, 91.285,96 kg del Grup III, 4.194,74 kg de citostàtics, 13.641,75 kg de reactius de laboratori, 10.681,60 kg de residus electrònics, 1.813,60 kg de medicaments caducats, 1.813,60 kg d'envasos contaminats, 2.951,20 voluminosos, 960 kg de metalls barrejats i 361,4 kg de tòner, és a dir 360.852,66 kg.

Els residus es classifiquen, fonamentalment, en tres tipus:

  • Grup I. Són residus assimilables als urbans i no procedeixen directament de l'activitat sanitària. S'inclouen en aquest grup: paper, cartró, envasos lleugers (excepte envasos amb restes de medicament), vidre, residus orgànics, voluminosos, residus de jardineria, etc.
  • Grup II. Són residus no perillosos generats per l'activitat sanitària. Estan inclosos en aquest grup els següents residus (sempre que no hagin estat en contacte amb pacients infecciosos o citostàtics): Robes d'un sol ús tacades amb fluids corporals, absorbents, bolquers, material de cures, embenats, cotó usat, guixos, EPI (guants, màscares i bates de quiròfan) envasos i bosses buides de sang i hemoderivats, sistemes per a vies, xeringues, sondes, catèters, equips de diàlisi amb contingut inferior a 100ml i sense punxó, vials de medicació buits, etc.
  • Grup III. Són residus que es generen per l'activitat sanitària i requereixen una gestió específica dins i fora del centre sanitari ja que poden generar un risc per a la salut laboral i pública. El risc associat és per exposició directa. Dins del grup III es troben:
    • Residus tallants i punxants: agulles, bisturís, vidre trencat amb material biològic i vials de vidre.
    • Residus de risc biològic: es troben dins aquest grup els residus generats per pacients amb malalties infeccioses, materials de microbiologia, immunologia i anatomia patològica, materials de quiròfans i sales de part, equips de diàlisi de pacients portadors de VHB, VHC i VIH, restes de vacunes, etc.
    • Residus de risc químic: restes de medicaments, inclosos els citotòxics i citostàtics i preparacions no administrades, sèrums citostàtics caducats, filtre de campana, EPI i materials utilitzats per a la seva preparació, orina, excrements, vòmit i altres fluids de pacients tractats amb aquests medicaments i materials contaminats amb bromur de etidi, àcid sòdic, taronja d'acridina i mostres i teixits conservats en formol.
  • Residus perillosos i no perillosos de gestió específica: dins aquest tipus de residus hi ha els reactius de laboratori, residus electrònics, medicaments caducats, envasos contaminats, residus voluminosos, metalls barrejats, tòner, etc.

Visita a les instal·lacions de l'empresa gestora dels residus sanitaris del Servei de Salut

Personal de gestió de l'Àrea de Salut d‟Eivissa i Formentera ha realitzat a finals de juliol una visita a les instal·lacions d'Adalmo, S.L a Mallorca, empresa gestora dels residus sanitaris de l'Ibsalut.

En concret, mitjançant Adalmo, S.L. es gestionen els residus sanitaris dels grups II, III i citostàtics dels hospitals, centres de salut i unitats bàsiques de salut dependents de l'Ibsalut.

La visita va ser coordinada per la tècnica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Joana Marí Marí, responsable en matèria de residus i van ser rebuts per Moisés Román, cap de residus sanitaris d'Adalmo. El grup que va visitar les instal·lacions i va conèixer el procés de segregació i reciclat de primera mà estava format per Héctor Martín, director de gestió, Vicente Mendoza, subdirector de gestió, Gonzalo Espi, subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera, Francisco J. Juan, responsable de la Unitat de Supervisió de la Concessionària (USC) i Carolina Boned, responsable del servei d'alimentació de la USC.

La visita va tenir com a objectiu formar-se en els processos de segregació, reciclatge de residus i l'efecte positiu que té al medi ambient de les nostres illes quan s'efectua una gestió adequada dels residus que es generen.

En aquesta formació, es van visitar les instal·lacions per al reciclatge del paper, el cartró, el plàstic i els envasos. A la visita es va poder veure com es dóna una segona vida a aquests materials i s'evita, així, una major desforestació i esgotament dels recursos naturals. També es van visitar les instal·lacions de gestió de residus perillosos com són l'amiant, els envasos contaminats de plàstic o de metall, olis minerals, filtres, pintures i altres.

A més, l'equip de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va visitar la zona destinada a la gestió de metalls fèrrics i no fèrrics (xatarra), que són un dels principals residus derivats de l'activitat industrial i domèstica, i veure tot el procés de segregació i recuperació.

Finalment, durant la visita, Moisés Román va explicar la importància de dirigir-se cap a l'ús de contenidors reutilitzables per a la gestió de residus sanitaris a les àrees que el Decret 136/1996 ho permet. Aquesta mesura ajuda a complir de forma directa el que preveu la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta Llei que obliga a dipositar a la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, des del març d'aquest any, la memòria de residus generats té entre els principals objectius la reducció de la generació de residus i la correcta segregació de plàstic per a minimitzar l'impacte que poden tenir aquests en el medi ambient.

Amb aquest objectiu pel futur, l'ús del contenidor reutilitzable permet destruir els residus en una bossa de plàstic homologada en comptes de fer-ho en un contenidor rígid de plàstic, reduint de manera evident la quantitat de quilos de plàstic que s'eliminen per incineració habitualment.

Formació i auditories

De forma anual, per tal de minimitzar situacions de risc físic i/o contaminació ambiental, gestió intracentre i prevenció de riscos laborals; es realitza a ASEF formació sobre la gestió de residus. L'any 2022 es van formar 60 persones.

A tots els centres de l'Àrea de Salut, es realitzen auditories sobre la correcta segregació de residus de forma semestral envers les dades obtingudes impulsar mesures que permetin millorar la gestió dels residus.

Campanyes divulgatives de segregació correcta

Per conscienciar el personal de l'Àrea de Salut sobre la importància de gestionar i segregar correctament els residus, es fan campanyes de comunicació a través de salvapantalles i sistema de comunicació digital dirigides al personal de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera amb l'objectiu de millorar aquest procés.

Els residus poden tenir impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient, per això el Pla Estratègic de l'Àrea de Salut per als anys 2022-2024 inclou com a objectiu potenciar les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar) per adaptar-se als objectius de desenvolupament sostenible proposats a l'Agenda 2030 i així contribuir a millorar la vida dels ecosistemes terrestres.

Segons Hector Martín Bergua, director de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, «hi ha estudis que determinen que, si el sector salut fos un país, seria el cinquè emissor de diòxid de carboni CO2 més gran del planeta. L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera està en procés d'adaptació als models de desenvolupament sostenible, i és fonamental la implementació de mesures de prevenció, reducció i gestió eficient dels residus».