Logo ASEF

Unitat de Cronicitat

La Unitat de Cronicitat de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha incorporat dues noves infermeres gestores de casos. Es tracta de Carmen Cuadra, que s'encarregarà de Cronicitat a la zona bàsica de Santa Eulalia, i de Mónica Yern, per a les zones de salut de Sant Antoni i Sant Josep. Aquestes dues incorporacions se sumen a l'equip de Cronicitat format per la coordinadora, Dra. Maria Tresserra, i les infermeres gestores de casos, Eva Moreno, per a l'Hospital Can Misses, Isabel Repullo per als centres de salut d'Es Viver i Sant Jordi, i Noa Bazal, per als centres de Vila i Can Misses.

El projecte de Cronicitat contempla la figura de la infermera gestora de casos com a garantia de coordinació i de continuïtat assistencial per als malalts crònics avançats i complexos.

Les infermeres gestores de casos mantenen reunions periòdiques de coordinació entre elles i amb l'equip de Cronicitat. A més són les encarregades de coordinar les reunions periòdiques entre diferents nivells assistencials, d'atenció primària i els equips hospitalaris.

Identificació del pacient crònic

Els pacients crònics són identificats a través de la història clínica mitjançant una aplicació informàtica que ha adaptat el Servei de Salut.

Aquesta mesura és un punt de partida fonamental en el projecte, ja que permetrà que tots els professionals puguin identificar aquests pacients des del seu propi historial, puguin conèixer les seves necessitats, anticipar-se a possibles complicacions i puguin aplicar un protocol adequat i seguir els circuits idonis en cada moment.

Projecte d'atenció domiciliària

L'eix de l'atenció a les persones amb malalties cròniques està en l’atenció primària. Des d’aquest àmbit s'identifica els pacients crònics complexos, s'estableix un pla de cures individualitzat i s'assegura la continuïtat assistencial activant els recursos necessaris en la comunitat.

Els professionals d'atenció primària, referents del pacient, són un dels pilars fonamentals del nou model d'atenció a la cronicitat, ja que en depèn assegurar una atenció domiciliària proactiva i de qualitat.

Així mateix, es contemplen plans d'atenció compartits entre els equips d'atenció domiciliària i els dispositius d'urgències a fi de proporcionar una atenció continuada també durant les nits, caps de setmana i dies festius.