Condicions de risc per les quals es recomana la vaccinació contra la grip i COVID-19 (Campanya 2023-2024)

Es recomana la vaccinació simultània enfront de la grip i la COVID-19 a persones entre els 6 mesos i els 60 anys d'edat amb les següents condicions de risc (*):

 • Diabetis mellitus i síndrome de Cushing
 • Obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DS —desviació estàndard— en infants)
 • Malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloent displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma
 • Malaltia renal crònica i síndrome nefròtic
 • Hemoglobinopaties i anèmies o hemofília, i d’altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics, així com receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples
 • Asplènia o disfunció esplènica greu
 • Malaltia hepàtica crònica, incloent alcoholisme crònic
 • Malalties neuromusculars greus
 • Immunosupressió (incloent les immunodeficiències primàries i l’originada per la infecció per VIH o per fàrmacs, així com en els receptors de trasplantaments i dèficit de complement)
 • Càncer i hemopaties malignes
 • Fístula de líquid cefaloraquidi i implant coclear o en espera d’aquest
 • Malaltia celíaca
 • Malaltia inflamatòria crònica
 • Trastorns i malalties que suposen una disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i d’altres.

(*) En població infantil es prioritzarà la vaccinació enfront de la COVID-19 a aquells amb condicions que indueixen grau alt d'immunosupressió, com ara: trasplantament de progenitors hematopoiètics, trasplantament d'òrgan sòlid, fallada renal crònica, infecció per VIH amb baix recompte de CD4, algunes immunodeficiències primàries i aquelles sotmeses a determinades teràpies immunosupressores.