Tractament de dades personals relacionades amb el procés administratiu de vacunació contra el virus de la COVID-19 dels professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

Informació sobre protecció de dades personals 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa l'interessat sobre el tractament de les seves dades personals. 

 

Finalitat del tractament i base jurídica 

Les dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar el procés de vacunació contra el virus de la COVID-19 dels professionals del Servei de Salut de les Illes Balears 

Les dades personals seran tractades pel Servei de Salut i seran incorporades a l'activitat de tractament «prevenció de riscs laborals». 

El tractament de les dades personals es fa en compliment d'una obligació legal i per executar un contracte en el qual l'interessat n’és part. 

 

Responsable del tractament 

Direcció general del Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). 

 

Destinataris de les dades personals 

Les vostres dades personals podran ser comunicades a entitats asseguradores, altres òrgans de la Comunitat Autònoma, àrees i dependències de sanitat de la Delegació i subdelegacions del Govern i Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 

 

Termini de conservació de les dades personals 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat i del tractament de les dades. 

 

Exercici de drets i reclamacions 

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades i a limitar-lo, i també a accedir, rectificar i suprimir les dades i exercir el dret a la portabilitat. Per exercir aquests drets heu de presentar una sol·licitud per escrit al Servei d’Atenció a l’Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma), que ha d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial d’identificació (DNI/NIE, permís de conduir o passaport). A més, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals. 

 

Delegació de Protecció de Dades 

La Delegació de Protecció de Dades del Servei de Salut de les Illes Balears té la seu a la Direcció de Gestió i Pressuposts (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). El correu electrònic de contacte és dpd@ibsalut.es.