Tractament de dades personals relacionades amb el procés administratiu de vacunació contra el virus de la COVID-19 dels professionals del sector sanitari i sociosanitari privat i concertat

Informació sobre protecció de dades personals 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitalss'informa l'interessat sobre el tractament de les seves dades personals. 

 

Responsable del tractament 

Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). 

 

Finalitat del tractament i base jurídica 

Les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar el procés administratiu de vacunació contra el virus de la COVID-19 dels ciutadans de les Illes Balears. 

Les vostres dades personals seran tractades pel Servei de Salut de les Illes Balears i incorporades a l'activitat de tractament «gestió de la vacunació de SARS-CoV-2/COVID-19». 

El tractament de les vostres dades personals es fa en compliment d'una obligació legal. 

 

Categories de dades personals tractats 

Tractarem les vostres dades personals de caràcter identificatiu i professional i les vostres dades de contacte. 

 

Destinataris de les dades personals 

Les vostres dades personals podran ser comunicades a entitats asseguradores, altres òrgans de la Comunitat Autònoma, àrees i dependències de sanitat de la Delegació i subdelegacions del Govern i Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 

Salt de pàgina 

 

Termini de conservació de les dades personals 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat i del tractament de les dades. 

 

Font de procedència de les dades personals 

Les vostres dades personals han estat facilitades per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. 

 

Exercici de drets i reclamacions 

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades i a limitar-lo, i també a accedir, rectificar i suprimir les dades i exercir el dret a la portabilitat. Per exercir aquests drets heu de presentar una sol·licitud per escrit al Servei d’Atenció a l’Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma), que ha d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial d’identificació (DNI/NIE, permís de conduir o passaport). A més, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals. 

 

Delegació de Protecció de Dades 

La Delegació de Protecció de Dades del Servei de Salut de les Illes Balears té la seu a la Direcció de Gestió i Pressuposts (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). L’adreça electrònica de contacte és dpd@ibsalut.es.