Memòria any 2009

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Memòria IBSALUT 2009

Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2009

La situació economicofinancera mundial ha marcat l’any 2009; en aquesta difícil conjuntura, el Servei de Salut de les Illes Balears ha vist com el seu pressupost s’ajustava i l’obligava a ser més eficient en totes les àrees de responsabilitat. Les millores en eficiència i racionalització han estat possible gràcies a la col·laboració dels equips directius i del conjunt de professionals conscients de les circumstàncies. L’any 2009 ha suposat, doncs, un exercici de gestió que ha equilibrat la despesa amb el manteniment i la millora permanent dels serveis oferits.

Les dades poblacionals corresponents a 2009 es caracteritzen per l’estabilització del nombre de targetes sanitàries, que contrasta amb a les dades registrades els anys anteriors, que mostraven un fort increment poblacional. Malgrat aquesta estabilització, l’activitat desenvolupada en els hospitals ha crescut significativament. El nombre d’intervencions quirúrgiques s’ha incrementat respecte de l’any 2008: ha passat de 56.780 a 59.918. Així mateix, ha pujat el nombre de consultes mèdiques hospitalàries, d’1.222.000 (2008) a 1.280.607 (2009), i d’urgències hospitalàries, de 450.627 (2008) a 461.821 (2009). En canvi, en l’àmbit de l’atenció primària s’ha estabilitzat la quantitat de consultes mèdiques, però s’ha incrementat lleugerament el nombre de consultes d’infermeria, que ha passat de 2.728.941 (2008) a 2.759.669 (2009), cosa que demostra el progrés de la infermeria cap a un rol més efectiu.

Durant l’any 2009, el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum han donat un nou impuls al procés d’oferta d’ocupació pública per a les categories de personal estatutari a fi de donar més estabilitat laboral als professionals que fan feina a la xarxa sanitària balear, amb la qual cosa s’ha augmentat un 1,14 % el nombre de professionals que integren el recursos humans del Servei de Salut. En total, ja hi ha 14.450 professionals sanitaris treballant per millorar l’assistència als pacients.

Per altra altra banda, cal destacar l’esforç que l’any 2009 han fet el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum en matèria de noves infraestructures a fi de renovar la xarxa sanitària a totes les illes. El Servei de Salut ha complit així el Pla Estratègic 2008-2011, que proposa com a prioritat dur a terme abans de 2011 un conjunt d’intervencions a la xarxa sanitària de les Illes Balears per facilitar l’adaptació de la seva organització a les exigències del futur. En aquest sentit, s’ha fet una important inversió (25.792.882,51€) per renovar i millorar la xarxa d’atenció primària, que s’ha materialitzat en la inauguració de vuit centres de salut i unitats bàsiques, nous o reformats; a més, s’han licitat deu nous projectes que s’executaran els anys 2010 i 2011. Així mateix, l’any 2009 s’ha començat a fer realitat el projecte de dotar l’illa d’Eivissa d’un centre hospitalari adequat a les noves necessitats de la població amb la presentació de l’avantprojecte de construcció d’un nou hospital.

En definitiva, tot un ventall d’actuacions dirigides a continuar millorant el sistema sanitari de les Illes Balears, atenent el nou model sanitari públic establert en el Pla estratègic per garantir la sostenibilitat del sistema i l’accessibilitat, tenint cura al màxim del finançament públic, que obliga el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum a ser absolutament responsables de cada cèntim que inverteixen.

Accés a la memòria completa