Què és l'IB-SALUT?

El Servei de Salut de les Illes Balears és un ens públic que garanteix l'assistència sanitària a les Illes Balears

Memòria Pressuposts 2009

Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2009

Els presents pressupost per l'any 2009 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per arribar als objectius en ells plantejats dins el marc d'un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d'universalitat, d'equitat, d'eficiència, de qualitat, d'universalitat, de coordinació institucional, de participació i d'autonomia.

 

Objectius per a l'exercici de 2009

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències han d'emanar d'un procés racional i planificat, basat en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual dels objectius estratègics del Servei i han de regir els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències de la Comunitat Autònoma.

 

Fruit d'aquest procés de reflexió, es proposen els objectius que ens han de permetre arribar a unes accions concretes.

 

 1. Millorar l'accessibilitat i el temps de resposta en els processos assistencials
 2. Millorar els indicadors de salut " Millorar l'eficàcia del contracte de gestió com a element de compromís entre la direcció dels centres i la direcció corporativa
 3. Desenvolupar i implantar un Pla d'Humanització " Establir un Pla de Sinergies internes i externes
 4. Adaptar les tecnologies i els sistemes d'informació a les noves necessitats i reptes de l'Ib-salut
 5. Pla d'Infraestructures
 6. Establir un Pla de Recursos Humans que contempli la millora de la satisfacció dels professionals sanitaris, la identificació dels professionals amb els objectius corporatius, amb el reconeixement i promoció com a claus per l'èxit.
 7. Millorar la professionalització dels directius
 8. Disseny d'un sistema de finançament prospectiu
 9. Establir un pla per a l'equilibri pressupostari, mitjançant l'establiment d'un sistema de seguiment detallat de la despesa a partir de les dades facilitades per les aplicacions corporatives, útil a nivell de centre i a nivell Servei de Salut
 10. Comunicació externa i interna
 11. Pla de qualitat i seguretat
 12. Desenvolupament del Pla estratègic del Servei
 13. Gestió i ús racional del medicament
 14. Model de cures assistencials que té com a objecte
 15. Política de recursos humans
 16. Ordenar prestacions i concerts
 17. Millorar el funcionament del centre corporatiu
 18. Reorientar formació professionals
 19. Facilitar l'accés a la bibliografia biomèdica actualitzada als professionals sanitaris
 20. Proporcionar suport metodològic als professionals del sistema sanitari en el disseny de projectes de recerca i la seva gestió administrativa
 21. Orientar la gestió al compliment de les expectatives i satisfacció dels pacients en els distints centres sanitaris
 22. El ciutadà com a protagonista del procés assistencial
 23. Introduir millores organitzatives per afavorir la coordinació entre nivells i la continuïtat assistencial
 24. Millorar l'atenció urgent
 25. Potenciar l'Atenció Primària com a primer nivell resolutiu
 26. Dissenyar i implantar un model de gestió clínica
 27. Establir un pla per al trasllat, obertura i canvi del model d'organització per l'Hospital de Son Espases
 28. Avaluació de la pràctica clínica i assistencial
 29. Millorar la gestió de la prestació farmacèutica
 30. Pla de Salut Mental
 31. Desenvolupament del Pla Sociosanitari

 

 

 

Accés a la memòria completa de pressuposts 2009

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.