Subdirecció de Pressuposts i Control de Despesa - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Subdirecció de Pressuposts i Control de Despesa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa

La Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Secretaria General.

Direcció

Sudirector: Andreu Díaz Rubio

Ubicació i contacte

Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa
Secretaria General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971 17 56 00

Funcions

La Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa, sota la dependència de la Secretaria General, té les funcions següents:

 1. Elaborar l’avantprojecte de pressupost del Servei de Salut i la distribució de crèdits per centres de despesa.
 2. Elaborar i tramitar les propostes de modificació de crèdits pressupostaris.
 3. Coordinar la gestió econòmica i pressupostària de tots els centres de despesa del Servei de Salut i fer-ne el seguiment.
 4. Definir, dirigir, coordinar i executar la política de tresoreria i fer-ne el seguiment, i gestionar els drets econòmics i el pagament de les obligacions, a més de coordinar i supervisar els instruments per executar-les.
 5. Executar el contracte de gestió en el seu àmbit competencial i fer-ne el seguiment.
 6. Dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir la cooperació i la coordinació amb els òrgans de control financer intern i extern.
 7. Dur a terme la gestió i l’inventari del patrimoni.
 8. Fer l’anàlisi dels costs, el seguiment i l’avaluació interna de la gestió economicopressupostària.
 9. Elaborar el compte anual del Servei de Salut.
 10. Organitzar i dirigir la comptabilitat del Servei de Salut d’acord amb les directrius del règim general de comptabilitat pública.
 11. Efectuar les propostes de modificació de crèdit.
 12. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Secretaria General i les que li deleguin expressament.