Subdirecció de Coordinació Administrativa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Coordinació Administrativa

La Subdirecció de Coordinació Administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Secretaria General.

Direcció

Subdirectora: Maria del Mar Rosselló Amengual

Ubicació i contacte

Subdirecció de Coordinació Administrativa
Secretaria General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

La Subdirecció de Coordinació Administrativa, sota la dependència de la Secretaria General, té les funcions següents:

  1. Col·laborar en l’ordenació i l’organització administratives del Servei de Salut, sota la supervisió de la Secretaria General.
  2. Coordinar les tasques d’assessorament jurídic als òrgans directius i de gestió del Servei de Salut.
  3. Col·laborar en el control i la coordinació de la contractació administrativa del Servei de Salut d’acord amb les instruccions emanades dels òrgans de direcció del Servei de Salut.
  4. Supervisar i coordinar les propostes de contractació dels òrgans de direcció i gestió del Servei de Salut.
  5. Supervisar i coordinar la tramitació dels procediments de contractació que no estiguin delegats a les gerències territorials, a més dels expedients de contractació de serveis i subministraments qualificats com a corporatius per l’òrgan de contractació del Servei de Salut.
  6. Supervisar i coordinar la tramitació dels convenis de col·laboració, els convenis singulars de vinculació i altres pactes i acords en què el Servei de Salut en sigui part.
  7. Proposar a la Secretaria General les actuacions per racionalitzar i simplificar els procediments i els mètodes de treball en el marc definit per la Direcció General o pels òrgans de direcció del Servei de Salut. Coordinar i supervisar les unitats de responsabilitat patrimonial i atenció als ciutadans.
  8. Vetlar pel correcte funcionament del Registre General del Servei de Salut i la resta d’elements organitzatius adscrits als Serveis Centrals.
  9. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Secretaria General i les que li deleguin expressament.