Subdirecció de Compres i Logística

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Compres i Logística

La Subdirecció de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Secretaria General.

Direcció

Subdirector: Antonio Mascaró Crespí

Ubicació i contacte

Subdirecció de Compres i Logística
Secretaria General
Hospital Psiquiàtric

Camí de Jesús 40, 07011 - Palma

Tel. 971498906  

 
Funcions

La Subdirecció de Compres i Logística, dependent de la Secretaria General del Serveid de Salut de les Illes Balears té les funcions següents:

 1. Establir la política de compres i aprovisionament del Servei de Salut.
 2. Gestionar, controlar i coordinar la planificació i l’execució de la política de compres i logística del Servei de Salut.
 3. Detectar les necessitats d’adquisició de béns i elaborar-ne la proposta de contractació anual.
 4. Elaborar els plecs tècnics i la resta de la documentació necessària per fer la proposta de contractació com a òrgan promotor de tots els subministraments i de la farmàcia hospitalària dependent del Servei de Salut.
 5. Gestionar l’aprovisionament de materials.
 6. Gestionar les existències.
 7. Gestionar el catàleg de productes i la seva homologació.
 8. Coordinar les comissions i els comitès tècnics de compres i de logística.
 9. Elaborar el pressupost de compres i la seva distribució entre els centres gestors, i elevar-lo a la Direcció perquè l’aprovi.
 10. Ajudar les gerències en la presa de decisions, facilitant-los informació i indicadors de gestió de les compres i de la logística als seus centres.
 11. Fer tot tipus d’estudis relacionats amb les compres en el Servei de Salut (condicions generals del mercat, preus, consums...).
 12. Desenvolupar, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressuposts i les que li deleguin expressament.