Gabinet Tècnic de Serveis Centrals

El Gabinet Tècnic de Serveis Centrals està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació. És el Servei responsable del tractament, anàlisi i difusió de les dades sanitàries del Servei de Salut per tal de transformar-les en coneixement per l’organització.

Responsable

Coordinadora del Gabinet Tècnic: Maria Eugènia Carandell Jäger

Ubicació i contacte

Gabinet Tècnic de Serveis Centrals
Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, entresòl - 07003  Palma
Tel. 971175600

 Àrees de feina

Àrea de producció i difusió estadística, amb les següents funcions:

  1. Elaboració i difusió de les estadístiques sanitàries del Servei de Salut de Salut de les Illes Balears (quadres de comandament, memòries,...).
  2. Elaboració d’estudis d’investigació i anàlisis de la informació sanitària.
  3. Disseny i seguiment del contracte de gestió.
  4. Gestió de sol·licituds de dades sanitàries.
  5. Supervisió de la gestió, l’actualització i explotació dels registres dels sistemes d’informació assistencial del Servei de Salut.

   

Àrea de normalització i metodològica, amb les següents funcions:

  1. Supervisió de la gestió dels sistemes d’informació aplicats a la producció i del desenvolupament de les bases de dades d’informació sanitària (SOPHIA,...).
  2. Coordinació i homologació de la producció estadística (conceptes i indicadors), mitjançant els grups d’experts i comissions.
  3. Assessoria tècnica sobre aspectes metodològics en el càlculs d’indicadors i per estudis d’investigació.
  4. Elaboració i difusió de diccionaris de conceptes i indicadors.
  5. Promoció de la recerca i del perfeccionament professional del personal del Gabinet Tècnic del Servei de Salut i les gerències.

   

Oficina de qualitat, que té com a funció principal la de desenvolupar estratègies de qualitat assistencial, disminuir la variabilitat en la pràctica clínica, definir indicadors de qualitat i seguretat del pacient i millorar l’assistència.

Funcions
 1. Elaboració d’informació de qualitat.

 2. Anàlisi i proposta de la informació necessària per aconseguir una gestió eficient dels serveis sanitaris i una elevada satisfacció de la ciutadania.

 3. Difusió de la informació actualitzada i vigent que permeti als professionals la presa correcta de decisions.

 
 Accés directe

 Enllaços externs d'interès