Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació

La Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció General. La seva funció principal és planificar i dissenyar els sistemes d'informació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció

Sudirectora: Antònia Salvà Fiol

Ubicació i contacte

Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació
Direcció General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, entresòl - 07003  Palma
Tel. 971175600

Serveis

 
Funcions

La Subdirecció de Tecnologia i Sistemes d’Informació, sota la dependència de la Direcció General té les funcions següents:

  1. Planificar i dissenyar els sistemes i les tecnologies de la informació i comunicació del Servei de Salut.
  2. Adaptar els sistemes d’informació assistencials en el mesurament de resultats i en l’avaluació clínica, i homogeneïtzar la informació clínica, els catàlegs i els conceptes.
  3. Monitorar i analitzar els indicadors d’avaluació proposats per les diferents direccions i subdireccions a fi d’assegurar un seguiment correcte dels contractes de gestió, dels projectes i de les estratègies assistencials del Servei de Salut.
  4. Potenciar la Factoria d’Informació Corporativa (FIC) com a eina per al seguiment dels indicadors d’activitat assistencial, dels recursos dels medicaments, dels recursos humans, d’Història de Salut i dels contractes de gestió.
  5. Impulsar l’ús de les noves tecnologies i la tramitació electrònica en el sistema sanitari.
  6. Establir i promoure la política de seguretat i els estàndards mínims i comuns relatius a la seguretat de la informació d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  7. Planificar, organitzar i controlar els recursos tecnològics assignats.
  8. Mantenir la disponibilitat física i operativa dels sistemes informàtics. Avaluar tots els acords contractuals amb les empreses tecnològiques que donen suport al Servei de Salut i fer-ne el seguiment.
  9. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li deleguin expressament.