Gabinet Tecnicoassitencial - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Gabinet Tecnicoassitencial

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gabinet Tecnicoasssitencial

El Gabinet Tecnicoassistencial està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció General. És el Servei responsable del tractament, anàlisi i difusió de les dades sanitàries del Servei de Salut per tal de transformar-les en coneixement per l’organització.

Coordinadora

Antònia Salvà Fiol

Ubicació i contacte

Gabinet Tecnicossistencial
Direcció General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, entresòl - 07003  Palma
Tel. 971175600

 Àrees de feina

Àrea de producció i difusió estadística, amb les següents funcions:

  1. Elaboració i difusió de les estadístiques sanitàries del Servei de Salut de Salut de les Illes Balears (quadres de comandament, memòries,...).
  2. Elaboració d’estudis d’investigació i anàlisis de la informació sanitària.
  3. Disseny i seguiment del contracte de gestió.
  4. Gestió de sol·licituds de dades sanitàries.
  5. Supervisió de la gestió, l’actualització i explotació dels registres dels sistemes d’informació assistencial del Servei de Salut.

   

Àrea de normalització i metodològica, amb les següents funcions:

  1. Supervisió de la gestió dels sistemes d’informació aplicats a la producció i del desenvolupament de les bases de dades d’informació sanitària (SOPHIA,...).
  2. Coordinació i homologació de la producció estadística (conceptes i indicadors), mitjançant els grups d’experts i comissions.
  3. Assessoria tècnica sobre aspectes metodològics en el càlculs d’indicadors i per estudis d’investigació.
  4. Elaboració i difusió de diccionaris de conceptes i indicadors.
  5. Promoció de la recerca i del perfeccionament professional del personal del Gabinet Tècnic del Servei de Salut i les gerències.

   

Oficina de qualitat, que té com a funció principal la de desenvolupar estratègies de qualitat assistencial, disminuir la variabilitat en la pràctica clínica, definir indicadors de qualitat i seguretat del pacient i millorar l’assistència.

Funcions

El Gabinet Tecnicoassistencial—el titular del qual podrà tenir el rang de subdirector, o es podrà cobrir segons el que es disposa en la disposició addicional primera d'aquesta norma— actuarà sota la dependència de la Direcció General, i té les funcions següents:

 

 1. Elaborar els indicadors assistencials necessaris per al desenvolupament de l'activitat assistencial.
 2. Homogeneïtzar i homologar registres, codis, diccionaris i catàlegs, per a tots els centres que integren el Servei de Salut.
 3. Elaborar els quadres de comandament necessaris per a la gestió del Servei de Salut.
 4. Elaborar els indicadors assistencials i quadres de comandaments necessaris per a la gestió de les diferents direccions generals i de la Conselleria de Salut i Consum mateixa.
 5. Elaborar els contractes de gestió entre el Servei de Salut i les diferents gerències.
 6. Elaborar els protocols necessaris per a l'aplicació per part dels professionals i les professionals del Servei de Salut.
 7. Adaptar els sistemes d'informació assistencials al mesurament de resultats i a l'avaluació clínica, i homogeneïtzar la informació clínica, els catàlegs i els conceptes.
 8. Monitoritzar i analitzar els indicadors d'avaluació proposats per les diferents direccions i subdireccions per tal d'assegurar un seguiment correcte dels contractes de gestió, dels projectes i de les estratègies assistencials del Servei de Salut.
 9. Potenciar la Factoria d'Informació Corporativa (FIC) i el sistema d'informació SOPHIA, com a eines per al seguiment dels indicadors d'activitat assistencial, dels recursos dels medicaments, dels recursos humans, d'Història de Salut i dels contractes de gestió.
 10. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li siguin delegades expressament. 
 Accés directe

 Enllaços externs d'interès