Subdirecció de Gestió de Personal

La Subdirecció de Gestió de Personal del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals. Les seves funcions principal són gestionar la seguretat i la salut laboral, la formació continuada i la planificació del personal propi del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció

Subdirector: José María Bautista Plaza

Ubicació i contacte

Subdirecció de Gestió de Personal
Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2on pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

La Subdirecció de Gestió de Personal, sota la dependència de la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals, té les funcions següents:

  1. Gestionar la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció de riscs laborals.
  2. Gestionar la formació continuada del personal dels Serveis Centrals.
  3. Gestionar la planificació de les plantilles.
  4. Gestionar i tramitar els processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.
  5. Gestionar la carrera professional i els procediments d’avaluació del compliment laboral.
  6. Gestionar i tramitar, en general, els expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.
  7. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals i les que li deleguin expressament.