Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

La Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals, està sota la dependència de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció

Director de Recursos Humans i Relacions Laborals: Gabriel Lladó Vidal

Ubicació i contacte

Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Sudireccions

Serveis

 
Funcions

La Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals, sota la dependència de la Direcció General, té les funcions següents:

 1. Executar el disseny de les relacions laborals amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació del personal i fer el seguiment i el control dels drets d’aquest.
 2. Dirigir i promoure la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció de riscs laborals.
 3. Dirigir i coordinar la formació continuada del personal dels Serveis Centrals.
 4. Coordinar les relacions amb les organitzacions sindicals.
 5. Dissenyar, elaborar i proposar les polítiques de personal.
 6. Desenvolupar les propostes de la normativa reguladora del règim jurídic del personal del Servei de Salut.
 7. Dirigir la planificació de les plantilles.
 8. Dirigir la gestió dels processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.
 9. Dirigir la gestió de la carrera professional i els procediments d’avaluació del compliment laboral.
 10. Dirigir la gestió dels expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.
 11. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li deleguin expressament.
Enllaços externes