Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions

El Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Subdirecció de Tecnologia de la Informació. És el departament encarregat de definir i desenvolupar l’estratègia de Tecnologies de la Informació i Comunicació del Servei de Salut.

Cap de Departament

Sebastià Matas Riera

Ubicació i contacte

Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions
Subdirecció de Tecnologia de la Informació
Servei de Salut de les Illes Balears 
Carrer de Ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971426530

Serveis

Gestors de serveis, responsables del bon funcionament de les grans aplicacions i sistemes d’informació del Servei de Salut

Funcions
  1. Planificar, organitzar i controlar els recursos tecnològics assignats del Servei de Salut.
  2. Planificar i dissenyar els sistemes i les tecnologies de la informació i comunicació del Servei de Salut.
  3. Impulsar l’ús de les noves tecnologies i la tramitació electrònica en el Servei de Salut.
  4. Participar en la definició i implantació de polítiques tecnològiques del Servei de Salut.
 Àrees de feina
  1. Àrea d’operacions i sistemes, responsable de la disponibilitat física i operativa dels servidors i infraestructura de sistemes en general.
  2. Àrea de comunicacions, responsable de mantenir la disponibilitat física i operativa de les xarxes de comunicacions de dades de totes les seus del Servei de Salut, tant en l'àmbit intern dels edificis com en la interconnexió entre ells.
  3. Àrea de suport a usuaris, responsable de coordinar el suport mitjançant el servei de CAU i les informàtiques locals de cada gerència.
  4. Àrea de microinformàtica, responsable de la disponibilitat física dels ordinadors, impressores i equips d’usuari en general de totes les gerències.
  5. Àrea de suport d’aplicacions, responsable de l’explotació de les aplicacions que en ús en cada moment, com les històries clíniques dels hospitals.