Subdirecció de Tecnologia de la Informació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Tecnologia de la Informació

La Subdirecció de Tecnologia de la Informació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció de Gestió i Pressupostos. La seva funció principal és planificar i dissenyar els sistemes d'informació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció

Sudirectora: María del Carmen Moreno Gutiérrez

Ubicació i contacte

Subdirecció de Tecnologia de la Informació 
Direcció de Gestió i Pressupostos
Servei de Salut de les Illes Balears 
Carrer de ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971426530

Serveis

 
Funcions

La Subdirecció de Tecnologia de la Informació, sota la dependència de la Direcció de Gestió i Pressupostos, té les funcions següents:

 

  1. Planificar i dissenyar els sistemes i les tecnologies necessàries per desenvolupar els sistemes d'informació necessaris per a la pràctica assistencial, definits per la Direcció Assistencial i el Gabinet Tecnicoassistencial.
  2. Impulsar l'ús de les noves tecnologies i la tramitació electrònica en el sistema sanitari.
  3. Establir i promoure la política de seguretat i els estàndards mínims i comuns relatius a la seguretat de la informació d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  4. Planificar, organitzar i controlar els recursos tecnològics assignats.
  5. Mantenir la disponibilitat física i operativa dels sistemes informàtics.
  6. Avaluar tots els acords contractuals amb les empreses tecnològiques que donen suport al Servei de Salut i fer-ne el seguiment.
  7. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressupostos i les que li siguin delegades expressament.