Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació

La Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció de Gestió i Pressupostos. La seva funció principal és planificar i dissenyar els sistemes d'informació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció

Sudirectora: Antònia Salvà Fiol

Ubicació i contacte

Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació
Direcció de Gestió i Pressupostos
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, entresòl - 07003  Palma
Tel. 971175600

Serveis

 
Funcions

La Subdirecció de Tecnologia de la Informació, sota la dependència de la Direcció de Gestió i Pressupostos, té les funcions següents:

 

  1. Planificar i dissenyar els sistemes i les tecnologies necessàries per desenvolupar els sistemes d'informació necessaris per a la pràctica assistencial, definits per la Direcció Assistencial i el Gabinet Tecnicoassistencial.
  2. Impulsar l'ús de les noves tecnologies i la tramitació electrònica en el sistema sanitari.
  3. Establir i promoure la política de seguretat i els estàndards mínims i comuns relatius a la seguretat de la informació d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  4. Planificar, organitzar i controlar els recursos tecnològics assignats.
  5. Mantenir la disponibilitat física i operativa dels sistemes informàtics.
  6. Avaluar tots els acords contractuals amb les empreses tecnològiques que donen suport al Servei de Salut i fer-ne el seguiment.
  7. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressupostos i les que li siguin delegades expressament.