Subdirecció de Cures Assistencials i Atenció a l'Usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Cures Assistencials i Atenció a l'Usuari

La Subdirecció de Cures Assistencials i Atenció a l'Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és assegurar el compliment de la cartera de serveis, analitzant i desenvolupant els serveis assistencials en l’àmbit de la infermeria, la fisioteràpia, el treball social i els tècnics sanitaris.

Direcció

Subdirector: Carlos Javier Villafáfila Gomila

Ubicació i contacte

Subdirecció de Cures Assistencials i Atenció a l'Usuari
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/de la  Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

 
Òrgans de gestió

Comissió autonòmica de cures

Funcions

La Subdirecció de Cures Assistencials i Atenció a l’Usuari, sota la dependència de la Direcció d'Assistència Sanitària, té les funcions següents:

 1. Assegurar el compliment de la cartera de serveis del Servei de Salut.
 2. Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l’àmbit de la infermeria, la fisioteràpia, el treball social i els tècnics sanitaris.
 3. Assegurar la qualitat i la continuïtat de les cures d’infermeria en els diferents nivells assistencials.
 4. Contribuir a millorar la coordinació assistencial entre els dispositius i els recursos sanitaris.
 5. Promoure la pràctica infermera basada en l’evidència científica en tots els àmbits sanitaris, tal com en la resta de les categories professionals que depenen d’aquesta Subdirecció.
 6. Promoure actuacions que permetin un desenvolupament harmònic de la professió infermera d’acord amb les necessitats de salut dels pacients, entre les quals la prescripció infermera.
 7. Participar en l’elaboració dels diferents contractes de gestió, el pressupost i els indicadors que permetin desenvolupar les cures d’infermeria i la resta de les categories professionals que depenen d’aquesta Subdirecció.
 8. Gestionar l’elaboració, la difusió, l’aplicació i l’avaluació de normes, protocols i guies d’actuació amb l’objectiu de reduir la variabilitat en la pràctica infermera i en la resta de categories professionals que depenen d’aquesta Subdirecció, sempre amb la millor evidència científica disponible en tots els àmbits assistencials i no assistencials.
 9. Promoure el desenvolupament professional, la formació continuada, la docència i la recerca en l’àmbit de les cures amb la finalitat d’assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i amb això contribuir a l’eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.
 10. Analitzar les peticions de nous serveis o prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials en coordinació amb la Subdirecció de Cartera de Serveis.
 11. Impulsar activitats de participació dels usuaris en l’àmbit assistencial del Servei de Salut, especialment en el de les malalties cròniques, les malalties poc freqüents i la salut mental.
 12. Establir objectius de resposta en l’atenció a l’usuari. Impulsar activitats i serveis per oferir una atenció adequada als pacients que s’han de desplaçar per motius de salut fora de la seva àrea de salut.
 13. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li deleguin expressament.