Subdirecció de Cartera de Serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Cartera de Serveis

La Subdirecció de Cartera de Serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és definir les prestacions que integren la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS) en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Direcció

Subdirectora: Isabel Zaldívar Laguía

Ubicació i contacte

Subdirecció de Cartera de Serveis
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

La Subdirecció de Cartera de Serveis, sota la dependència de la Direcció d'Assistència Sanitària, té les funcions següents:

 

  1. Impulsar les anàlisis i les avaluacions pertinents que aportin coneixement sobre l'estat de salut i les necessitats en matèria sanitària de la població de les Illes Balears, tenint-ne presents la diversitat, dispersió geogràfica i possibilitats de desplaçament.

  2. Definir, en conseqüència amb l'apartat anterior, les prestacions que integren la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut en l'àmbit de les Illes Balears.

  3. Avaluar la cartera de serveis i les prestacions d'acord amb l'evidència disponible en termes de seguretat dels pacients, resultats quant a la salut, variabilitat en l'aplicació i impacte pressupostari.

  4. Proposar la inclusió o l'exclusió de prestacions en l'àmbit del Servei de Salut.

  5. Impulsar el desenvolupament d'anàlisi d'avaluació econòmica i impacte pressupostari de les diferents prestacions del Servei de Salut.

  6. Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials.

  7. Col·laborar amb la resta de subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària en l'avaluació i el seguiment dels resultats relatius a la salut, la qualitat i la seguretat clíniques i la prestació dels serveis oferts en la cartera, i proposar la reordenació de recursos o serveis quan es consideri necessari.

  8. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.